Разпореждане №111 от 43328 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 111

гр. София, 16.08. 2018 г.

теодора гроздева – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7720 от 14.08.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 34 ЗС (фаза по допускане) – I поток.
Касационна жалба вх. № 73/27.06.2018 г. (П.К. от 25.06.2018 г.) не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 25.05.2018 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж. след указания;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в общ размер на 90.00 лева – внесена е една държавна такса в размер на 30.00 лева;
7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за събиране на допълнителна държавна такса в размер на 60.00 лв.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Кърджалийски окръжен съд за даване на указания за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 60.00 лв. по сметка на ВКС.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решение №468 от 19.11.2008 по нак. дело №497/497 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

РЕШЕНИЕN468 София, 19 ноември 2008 година В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно заседание на шести ноември…………………………………………две хиляди и осма

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste