Разпореждане №175 от 42982 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 175

София, 04.09.2017 година

Красимир Харалампиев – и. ф. председател на Наказателната колегия на Върховния касационен съд /съгласно разпореждане № 57/18.07.2017 г. на зам.-председателя на ВКС и председател на НК/, като разгледах подаденото искане на осъдения И. В. М. за възобновяване на н.о.х.д. № 5125/2015 г. по описа на Софийски градски съд, с вх. № 8525 от 01.09.2017 г.,
УСТАНОВИХ:

С определение от 26.01.2016 г. по н.о.х.д. № 5125/ 2015 г. на Софийски градски съд (СГС) е приета за изпълнение присъда, постановена на 26.11.2014 г. от постоянен наказателен съд – Ларнака, Република Кипър по дело № 11970/2014 г., с която спрямо И. М. е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и 6 месеца за извършени три престъпления по чл. 282, чл. 283, глава 154 от НК на Република Кипър, съответстващи на престъпления по чл. 198, ал. 1 от НК и чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
На 29.02.2016 г. в Софийски градски съд е депозирано предложение от Софийска градска прокуратура по реда на чл. 306, ал.1, т. 3 от НПК, с което се предлага на съда да се произнесе с определение, с което на основание чл. 68, ал. 1 от НК по отношение на И. М. да се постанови отделно изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 10 месеца по н.о.х.д. № 62/2010 г. на Районен съд – Ямбол при първоначален строг режим в затвор.
С определение № 1207/23.03.2016 г. по н.о.х.д. № 5125/ 2015 г. Софийски градски съд е привел в изпълнение наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, наложено на И. М., по горепосоченото дело.
Постъпилото искане за възобновяване на н.о.х.д. № 5125/2015 г. по описа на Софийски градски съд е просрочено, поради което не може да послужи като основание за образуване на производство по реда на Глава XXXIII от НПК. Разпоредбата на чл. 421, ал. 3, изр. 1 от НПК предвижда, че осъденият има право да поиска възобновяване на наказателното дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В конкретния случай, постановеният от първата инстанция съдебен акт /определението от 23.03.2016 г. на СГС/ не е обжалван и протестиран и е влязъл в законна материална сила на 08.04.2016 г., като шестмесечния срок за подаване искане за възобновяване от осъдения е изтекъл на 10.10.2016 г. /понеделник/.
Искането за възобновяване е саморъчно изготвено от осъдения М. на 18.05.2017 г. и депозирано на 25.05.2017 г. в регистратурата на СГС. Към момента на постъпването му в съда са изминали повече от седем месеца от влизане в сила на определението. Следователно искането се явява процесуално недопустимо, тъй като е подадено след изтичане на законоустановения и преклузивен срок.
С оглед гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред ВКС по реда на Глава тридесет и трета от НПК „Възобновяване на наказателни дела”.
Делото да се върне на Софийски градски съд.
Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на И. В. М..

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/Съгласно Разпореждане № 57/18.07.2017 г. на
зам.-председателя на ВКС и председател на НК/

КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

см

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *