Разпореждане №121 от 43706 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 121

гр. София, 29.08.2019 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019 г. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 8115 от 28.08.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – I поток.
Частна касационна жалба вх. № 5848/14.06.2019 г. против определение № 195/22.05.2019г. по в.ч.гр.д. № 432/2019г. на Окръжен съд-Велико Търново:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК;
6/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
7/ няма конституиран ответник в производството

Съгласно чл. 274, ал.3 ГПК, вр. с чл. 279, вр. с чл. 284, ал.2 ГПК жалбата се приподписва от адвокат, освен когато жалбоподателят има юридическа правоспособност. В случая по делото не са представени доказателства за юридическа правоспособност на жалбоподателя и същата не е приподписана от упълномощен адвокат, поради което преписката следва да бъде върната на администриращия съд да укаже на жалбоподателя да представи доказателства за притежавана юридическа правоспособност или адвокатско пълномощно за упълномощен адвокат, който да приподпише жалбата.

Частна касационна жалба вх. № 6342/01.07.2019 г. против определение № 195/22.05.2019г. по в.ч.гр.д. № 432/2019г. на Окръжен съд-Велико Търново:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК / п. кл. 26.06.2019 г./;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК;
6/ внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
7/ няма конституиран ответник в производството

По делото не са представени доказателства за юридическа правоспособност на жалбоподателя и жалбата не е приподписана от упълномощен адвокат, поради което преписката следва да бъде върната на администриращия съд да укаже на жалбоподателя да представи доказателства за притежавана юридическа правоспособност или адвокатско пълномощно за упълномощен адвокат, който да приподпише жалбата.

По изложените съображения, и. ф. председател на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката на Окръжен съд – Велико Търново да укаже на жалбоподателите по двете частни жалби да представят доказателства за притежавана юридическа правоспособност или адвокатски пълномощни за упълномощен адвокат, който да приподпише жалбите.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.