Разпореждане №161 от 43705 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 161

гр. София,28.08. 2019 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, зам. – председател на Върховния касационен съд на Република България и ръководител на Търговска колегия, след проверка на преписка с вх. № 7965/22.08.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод касационна жалба, подадена от Л. Д. Е. – лично и като законен представител на А. Г. Х., С. Г. Х., Х. М. И. и Х. Е. И., срещу решение № 140/16.01.2019г., постановено по гр.д. № 1487/2018 г. на Софийски апелативен съд.
Констатира се нарушение на разпоредбата на чл.284, ал.3, т.4 ГПК. С разпореждане от 21.04.2015 г. по гр.д. № 4114/2015 г. на СГС жалбоподателите са освободени от внасяне на държавна такса за сума над 500 лв. С оглед на което, на основание чл.18, ал.2, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, жалбоподателите следва да представят документ за платена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв., с посочени в основанието за плащане обжалван акт и делото, по което е постановен.
Преписката следва да бъде върната на администриращия съд за изпълнение на даденото указание.
По горните съображения, зам. – председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка с вх. на ВКС № 7965/22.08.2019 г. на Софийски апелативен съд за изпълнение на даденото указание.

Зам. – председател на ВКС и ръководител на ТК:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
makale