Разпореждане №199 от 43683 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 199

гр. София, 06.08.2019 г.

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА– за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7404 от 02.08.2019 г., образувана във връзка с разпореждане от 24.07.2019 г. по гр.д. №29/2011 г. на Районен съд- Видин, констатира следното:
Производството по гр.д. №29/2011 г. на РС- Видин е прекратено с влязло в сила определение от 28.08.2013 г. Във връзка с писмо от 08.02.2016 г. на председателя на Първо гражданско отделение на ВКС гр.д. №29/2011 г. на РС- Видин е изпратено на ВКС за произнасяне по подадена от ищцата Н. Г. Я. молба вх. № 1326/2016 г. С разпореждане от 22.06.2016 г. на председателя на Първо гражданско отделение на ВКС делото е върнато на Районен съд-Видин за администриране по компетентност на молба вх. № 1326/2016 г. и за даване на указания на молителката да уточни дали подава нова искова молба или молба за отмяна на влязло в сила решение по гр.д. №1544/2008 г. на Видински окръжен съд. Съгласно разпореждане от 29.02.2016 г. на съдията докладчик по гр.д. №29/2011 г. на РС- Видин молба вх. № 1326/2016 г. е докладвана на председателя на РС-Видин за разпределение като нова искова молба. След 29.02.2016 г. по делото не са извършвани процесуални действия, няма данни молба вх. № 1326/2016 г. да е администрирана като молба за отмяна или да е подадена друга молба за отмяна на влязъл в сила съдебен акт, поради което няма основание за образуване на производство пред ВКС.

По изложените съображения, за председателя на Трето отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Районен съд- Видин.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Определение №1272 от по гр. дело №1437/1437 на 3-то гр. отделение, Търговска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И   Е № 1272 София, 20.10.2009 година                                   В ИМЕТО НА НАРОДА             Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed