Разпореждане №219 от 43717 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 219

гр. София, 09.09.2019 г.

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8260 от 04.09.2019 г., образувана по касационни жалби срещу Решение № 1266 от 28.05.2019 г. по гр.д. № 5523/2018 г. на Софийски апелативен съд, констатира следното:
Касационното производство е по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ – II поток.

Касационна жалба вх. № 11659/12.06.2019 г.:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ касационната жалба е подадена от прокурор;
6/ не се дължи внасяне на държавна такса съгласно чл. 83, ал. 1, т. 3 ГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

Касационна жалба вх. № 13125/02.07.2019 г.:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК- към КЖ;
6/ не е внесена цялата дължима държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева- внесената държавна такса е в размер на 10 лева;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба вх. № 13125/02.07.2019 г. е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателя за довнасяне на остатъка от 20 лева от дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК по сметка на ВКС. Касационна жалба вх. № 11659/12.06.2019 г. е редовна, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и по нея следва да се образува производство по чл. 288 ГПК след администриране на касационна жалба вх. № 13125/02.07.2019 г.
По изложените съображения, за председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Решение №376 от 14.10.2008 по нак. дело №296/296 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е №.376гр. София, 14 октомври 2008г.В   ИМЕТО   НА   НАРОДА            Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest