Разпореждане №226 от 42215 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 226

гр. София, 30.07.2015 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА – Председател на първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 9523/28.07.2015 г. констатира следното:
Преписката е образувана по повод постъпила касационна жалба от Ю. Е. П., [населено място] срещу решение № 660 от 02.04.2015г., постановено по гр. д. № 226/2015г. на Софийски апелативен съд.
При извършената проверка се установи, че е налице нередовност по отношение изискването на чл. 284, ал.3, т.4 ГПК, а именно: представен е документ за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 15 лв., а като основание е посочено: „д.т. по ч.ж. по ч.гр.д. 1454/15г. на САС”. В случая се касае за касационна жалба по гр. д. № 226/2015г. на Софийски апелативен съд и на основание чл.18, ал.2, т.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимата държавна такса е в размер на 30 лв. По делото също така няма данни за прилагане на чл. 83, ал.1, т.4 или ал.2 ГПК. Това налага преписката да бъде върната на администриращия съд за представяне на документ за платена държавна такса по сметката на ВКС в размер на 30 лв., а като основание да бъде посочено гр.д. № 226/2015г. на САС.
По горните съображения, Председателят на І т. о. на Върховния касационен съд

р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка с вх. № 9523/28.07.2015 г. на Софийски апелативен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Определение №157 от по гр. дело №1806/1806 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О        П       Р        Е        Д       Е       Л       Е       Н        И      Е                                                                    №  157                                               ГР. София,   15.02.2010 г.                          Върховният касационен съд на Република

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest