Разпореждане №5 от 43105 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 5

гр. София, 05.01. 2018 г.

Т. Г. – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 89 от 03.01.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл.124, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 537, ал. 2 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 10718/03.11.2017 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 10.10.2017 г. чрез процесуалния им представител;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК /съгласно редакцията до изм. ДВ – бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К. Ж.;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – внесена е само една държавна такса в размер на 30.00 лв., а дължимата е в размер на 90.00 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и дължат отделни държавни такси, въпреки че са подали обща касационна жалба;
7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор Д. К. И., чрез адв. М. Н.; пълномощното на адв. Н. на л. 18 от гр. д. № 236/2016 г. на Районен съд – Елена важи само пред първа инстанция.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за събиране на допълнителна държавна такса в размер на 60.00 лв.
Администриращият съд следва да даде указания на ответника по касационната жалба Д. К. И. за представяне на надлежно адвокатско пълномощно за адв. М. Н. относно осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Великотърновски окръжен съд:
1. за да укаже на касаторите Миниадора С. С., М. С. С. и С. С. С. да довнесат по сметка на ВКС държавна такса в размер на 60.00 лв.;
2. за да укаже на ответника по касационната жалба да представи надлежно адвокатско пълномощно за адв. М. Н..
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ilac hakkında