Решение №133 от 29.3.2012 по нак. дело №59/59 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 133

София, 29.03.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 29.03.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 1227/2011 година
Постъпила е молба вх.№2506/08.03.2012г. от М. А. С. от [населено място] за освобождаване на сумата от 69 986 лева,внесена като обезпечение по депозитна сметка на ВКС,с преводно нареждане от 11.07.2011г. от У. Б. АД,за спиране на изпълнението на въззивно решение №94 от 10.06.2011г. по гр.д.№166/2009г. по описа на Варненски апелативен съд,на основание член 282 ,ал.2 ,т. 2 от ГПК.
С решение №38 от 27.02.2012г. на Върховен касационен съд,ІІгражданско отделение,постановено по гр.д.№1227/2011г. по описа на същия съд,което е окончателно, е отменено горепосоченото въззивно решение и е отхвърлен предявеният от [фирма],със седалище [населено място] против М. А. С. от [населено място],иск с правно основание член 108 от ЗС за предаване владението на описания в решението недвижим имот.
Молбата е основателна,тъй като ВКС се произнесъл с решение по съществото на спора,което като окончателно и неподлежащо на по-натататъшен контрол, е влязло в законна сила.
Съгласно представената справка от 28.03.2012г. от счетоводството на ВКС във връзка с депозираната сума,предмет на молбата,към настоящия момент същата е в наличност по сметка на ВКС за обезпечения.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА сумата от 69 986 лева/шестдесет и девет хиляди девестотин осмедесет и шест лева/,внесена чрез авизо преводно нареждане №361В1Р0111924201 от 11.07.2011г. на У. Б. АД,във връзка с искане за спиране на изпълнението на решение №94 от 10.06.2011г. на Варенски апелативен съд,постановено по гр.д.№166/2011г. по описа на същия съд,която сума да бъде преведена по посочената с молба вх.№2506/08.03.2012г. от молителя М. А. С. банкова сметка в [фирма].

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар