Решение №185 от 1.11.2013 по нак. дело №2005/2005 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 185

София, 01.11. 2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 25.09.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 2546/2013 година

Производството е по член 290 от ГП
Образувано е по касационна жалба вх.№98112/02.10.2012г.,подадена от С. Ц. В.-Г.,М. Х. Н.,В. М. К.,А. А. К.,В. Б. М. и И. С. К.-М.,всички от [населено място],чрез пълномощниците им адвокат С. Ц. В.-Г. и адвокат В. К. Г.,против решение №5739/03.08.2012г. на Софийски градски съд,ГО,ІІ-в състав,постановено по гр.д.№2396/2007г. по описа на същия съд,с което се оставя в сила решението на Софийски районен съд,46 състав по гр.д.№4983/2002г. по описа на същия съд.
С определение №199 от 21.05.2013г.,постановено по настоящото дело,касационното обжалване на въззивното решение е допуснато за извършване на преценка за допустимостта на решението.
В касационната си жалба,касаторите заявяват,че постановеното въззивно решение е недопустимо,поради неконституиране на наследниците на ищеца М. В. К.,починал в хода на въззивното производство.Наред с това, в жалбата се навеждат оплаквания,че въззивното решение е неправилно,поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост,като се иска неговата отмяна.
Ответникът по касационната жалба Н. Т. Н.,в депозираната писмена защита по делото,чрез пълномощника си адвокат М. М.,счита че постановено въззивно решение е допустимо,правилно и законосъобразно,поради което моли жалбата да се остави без уважение.
Върховният касационен съд,след като извърши проверка на обжалваното решение по реда на член 290,ал.1 ГПК и член 293 ГПК приема следното:
С подаването на въззивна жалба вх.№3480 от 01.11.2006г.,чрез Софийски районен съд до Софийски градски съд,от М. Х. Н.,М. Х. Н.,Т.М. Д.,С. Ц. В.-Г.,В. Б. М.,И. К. М.,Ф. Е. В.,В. Т. Ш. и А. А. М.,всички от [населено място] против решение от 04.07.2006. на Софийски районен съд,ГК,46 състав,постановено по гр.д.№4983/2002г. по описа на същия съд,с което се отхвърля предявеният срещу ответниците М. Т. М. и Н. Т. Н.,иск с правно основание член 109 от ЗС, е образувано в.гр.д.№2396/2007г. по описа на СГС,го,ІІ”в” състав.
С определение от 28.03.2007г. по горното дело,въззивният съд е върнал въззивна жалба от 01.11.2006г.,подадена от В. Б. М.,като просрочена.
Въззивното производство по горепосоченото дело е приключило с решение №5739 от 03.08.2012г. на СГС,ГО,ІІ”в”състав,което е било съобщено, съгласно предвидения в процесуалния закон ред, на страните по делото.
Във връзка с депозираната чрез Софийски градски съд до ВКС,касационна жалба вх.№98112/02.10.2012г.,е било приложено удостоверение ,че въззиваемата страна М. В. К. е починал в хода на процеса -на 05.10.2006г.,поради което с определение от 23.10.2012г. на въззивния съд по делото,след поставяване на въззивното решение,са конституирани на основание член 120 от ГПК/отм/ във вр. с пар.2 ал.1 от ГПК,на мястото на починалата страна М. В. К.-наследниците му по закон Г. А. К.,В. М. К. и Л. М. К..
Видно от данните по делото,съгласно отразеното в протокола на съдебното заседание, проведено на 29.10.2008г. по гр.д.№2396/2007г.,въззивният съд е констатирал,че М. В. К.,заедно с А. К.,Е. В. и Д. В.,редовно призовани при усл. на член 41,ал.6 ГПК ,неправилно са вписани като жалбоподатели по делото,без да са подали жалба,поради което същите следва да бъдат ответниците по жалбата./лист 77 от делото/.Следователно, ищецът М. В. К. е починал в хода на производството по делото-на 05.10.2006г.,преди депозиране на въззивната жалба-на 01.11.2006г.,бил е посочен във въззивното производство като ответник по въззивната жалба и спрямо него е постановено въззивното решение,предмет на настоящата касационна жалба.С оглед изложеното в исковата молба,ищците между които и М. В. К.,са твърдяли че са собственици на отделни обекти в процесната сграда-етажна собственост,като са предявили иск с правно основание член 109 от ЗС против ответниците М. Т. М. и Н. Т. Н.,с искане за осъждане на ответниците да възстановят разрушени конструкции на партерния етаж,в резултат на извършено преустройство,описани в молбата,включващи общи части на сградата-етажна собственост.
Постановеното въззивно решение,предмет на настоящата касационна жалба,е недопустимо.
Последното съдебно заседание по в.гр.д.№2396/2007г. по описа на СГС,ІІ-в въззивен съд,е проведено на 23.03.2011г./виж протокола на лист 241 от делото/ и е даден ход по същество,след което на 03.08.2012г. е постановено и въззивното решение по делото.
От представеното с касационната жалба удостоверение за насленици/лист 16 от делото/ №3648/19.12.2007г. на СО,район”С.”,се установява,че М. В. К. е починал на 05.10.2006г.,т.е преди датата на проведеното последно съдебно заседание по делото.Неговите законни наследници Г. А. К.,В. М. К. и Л. М. К. ,са конституирани на негово място,като въззиваема страна ,с определение на въззивния съд по горното дело от 23.10.2012г./лист 319 от делото/,след приключване на производството по делото с постановеното въззивно решение на 03.08.2012г.Като такива последните не да конституирани в производството пред въззивния съд и решението в гр.д.№2396/2007г. е било постановено по отношение на починалия.Поради това по реда на член 293,ал.4 ГПК във връзка с чл.270 ал.3 ГПК обжалваното решение следва да бъде обезсилено и делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА решение №5739/03.08.2012г. на Софийски градски съд,Гражданско отделение,ІІ „в” въззивен състав постановено по гр.д.№2396/2007г. по описа на съда и ВРЪЩА делото на Софийски градски съд за ново разглеждане от друг състав на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *