Решение №188 от 29.4.2010 по гр. дело №843/843 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 188
 
София, 29.04.  2010 година
 
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 14.04.2010  две хиляди и десета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 149/2010  година
Производството е по член 304 от ГПК.
Образувано е по молба,подадена от В. Б. М. за отмяна на влязлото в законна сила решение от 22.02.2008г. на Районен съд гр. Лом,постановено по гр.д. №728/2007г. по описа на същия съд,с което е осъден Н. Н. М. да отстъпи собствеността и предаде владението на Е. И. К. по отношение на 30 кв.м в северозападната част на дворно място,представляващо УПИ * в кв.87 по плана на гр. Лом,заето от постройка,на основание член 108 от ЗС, и което е оставено в сила с решение от 15.07.2008г. постановено по гр.д. №173/2008г. по описа на Окръжен съд гр. М.,на основание член 304 от ГПК.
Молителката В. М. твърди,че е съпруга на Н. Н. М.,с който е в граждански брак от 11.07.1971г. и решението,чиято отмяна се иска е постановено без нейно участие,а тя е следвало да бъде страна по делото,което е лишило от възможността да защити интересите си.
Ответницата по молбата Е. И. К.,в писмения си отговор,счита молбата за неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.
Ответникът по молбата Н. Н. М. ,счита същата за основателна и моли да бъде уважена.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Видно от данните по делото,първоинстанционният съд е бил сезиран с искова молба от Е. И. К.,с която е предявен ревандикационен иск против Н. Н. М. за отстъпване собствеността и предаване владението на частта от описания недвижим имот,като с постановеното решение по горепосоченото гражданско дело така предявеният иск с правно основание член 108 от ЗС е бил уважен спрямо този ответник,което решение е потвърдено от въззивната инстанция.
В процеса на производството по иска с правно основание член 108 от ЗС и в двете съдебни инстанции ответник по заявената ищцова претенция е само Н. Н. М..
Видно от приложеното към молбата за отмяна удостоверение №009414/31.03.2009г. на Община гр. Лом,и заявеното в заседанието пред касационната инстанция от молителката В. М. ,към момента на предявяване на исковата претенция,съответно постановяване на решението на съда и влизането му в законна сила,ответникът по иска Н. М. е бил женен,като е сключил брак със съпругата си В. Б. М. на 11.07.1971г. Съвместната собственост при съпружеската общност налага съвместна процесуална легитимация,а следователно и задължително другарство по искове предявени срещу съпрузите за собственост или вещни права,с какъвто спор е бил сезиран съда от ответницата по молбата Е. К. При това положение,с оглед наличието на задължително другарство,претенцията е следвало да се предяви срещу двамата съпрузи Н. М. и В. М. молителка,която следва да участва в качеството си на такава в производството по делото. Неконституирането на съпругата на ответника Н,като ответник по заявения иск за собственост по приключилото с влязло в законна сила решение производство,е лишило от възможността за участва в производството по делото и е нарушило правото й на защита,основание за отмяна на влязлото в сила решение по член 304 от ГПК във връзка с член 303 ал.1 т. 5 от ГПК. Ето защо,молбата за отмяна се явява основателна и следва изцяло да се отмени влязлото в законна сила решение и делото се върне на въззивния съд за ново разглеждане,с оглед конституиране на необходимия другар,неучаствал в производството-съпругата на ответника Н,като спрямо същата следва да се повторят процесуалните действия по делото без нейното участие,след което да постанови решение по същество-т.17 на ТР №1/2000г. на ОСГК на ВКС.
 
 
Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
 
 
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ решение от 22.02.2008г. на Районен съд гр. Лом,постановено по гр.д. №728/2007г. по описа на същия съд,потвърдено с решение от 15.07.2008г. на Окръжен съд гр. М., постановено по гр.д. №173/2008г. по описа на същия съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд гр. М. за ново разглеждане на делото.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *