Решение №234 от 1.10.2013 по нак. дело №1708/1708 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 234

София, 01.10.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 30.09.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №4462/2013 година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх.№1721/22.03.2013г.,подадена от М. В. К. от [населено място] против решение,постановено по в.гр.д.№753/2012г. по описа на Шуменски окръжен съд.
Касационният съд констатира,че срещу горепосоченото въззивно решение е депозирана и касационна жалба вх.№1722/2013г.,подадена от В. И. Д.,която с разпореждане от 16.04.2013г. на Шуменски окръжен съд по делото,е върната на жалбоподателката.
С определение №306/26.09.2013г. на Върховен касационен съд,ІІ гражданско отделение,постановено по ч.гр.д.№4461/2013г.,което е окончателно,е отменено разпореждане от 16.04.2013г. на Шуменски окръжен съд,постановено по в.гр.д.№753/2012г. по описа на същия съд,с което се връща касационна жалба вх.№1722/2013г.,подадена от В. И. Д. и делото се връща на Шуменски окръжен съд за администриране по подадената касационна жалба,съгласно предвиденото в ГПК.
Следователно,срещу постановеното въззивно решение има подадени две касационни жалба,а настоящото касационно производство е образувано по първата от тях ,подадена от М. В. К..С оглед отмяната на разпореждането за връщане на втората касационна жалба срещу постановеното въззивно решение на Шуменски окръжен съд по горното дело и изпращането й за администриране от съда,настоящото касационно производство следва да бъде прекратено и делото изпратено на въззивния съд,във връзка с процесуалните действия,които трябва да бъдат предприети от съда по втората касационна жалба,подадена от В. И. Д..След приключването им, съобразно изискванията на процесуалния закон,така депозираните две касационни жалби против посоченото въззивно решение да се изпратят на ВКС за разглеждането им.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№4462/2013г. по описа на Върховния касационен съд,ІІ гражданско отделение и ИЗПРАЩА делото на Шуменски окръжен съд за извършване на следващите се процесуални действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар