Решение №278 от 1.6.2009 по гр. дело №1117/1117 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 278
 
гр. София, 01.06..2009 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети април две хиляди и девета година в състав:
 
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                            ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                          СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                                
при секретаря Т.Кьосева
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 1117/08 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл.231, ал.1, б.”а” ГПК/отм./, вр. с § 2, ал.12 ГПК.
Образувано е по молба на М. Н. С. от с. В., Софийска област за отмяна на влязло в сила решение от 26.06.1998г. по гр.д. № 1012/96г. на Софийския окръжен съд. Молителят поддържа, че са налице нови обстоятелства и нови писмени доказателства, които ако бяха известни на съда при решаване на спора по същество, биха довели до други фактически и правни изводи. Моли ВКС да отмени по реда на чл.231, ал.1, б.”а” ГПК посоченото решение.
Ответниците по молбата не вземат становище по нея.
С атакуваното решение е отхвърлен като неоснователен предявеният от М. С. , Н. Г. , Р. С. , Г. Б. , В. К. , Т. С. , В. С. и Т. К. против Л. В. , Р. Р. , К. Р. , Б. Р. , В. Р. , Б. Р. , Р. Р. , Ц. Х. и Т. А. за признаване за установено, че ищците са собственици на нива с площ от 600 кв.м., находяща се в землището на с. В., м.”Б”, понастоящем съставляваща парцел ****, кв.45 по плана на селото.
Молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
Съгласно разпоредбата на чл.232, ал.1 ГПК/отм./ молбата за отмяна може да се подаде в 3-месечен срок от узнаване на обстоятелството, което служи за основание за отмяна на решението, а в случаите по чл.231, б. “е” и “ж” – от деня, в който страната или нейният представител са узнали за решението, но във всички случаи молбата не може да се подаде по късно от изтичане на една година от възникване на основанието за отмяна, а ако то предхожда решението, чиято отмяна се иска, началният момент на срока е влизане на решението в сила. В разглеждания случай решението, чиято отмяна се иска, не е подлежало на обжалване и е влязло в сила на 26.06.1998г., а молбата за отмяна е подадена едва на 01.10.2007г., т.е. далеч след изтичането на пределния едногодишен преклузивен срок, поради което същата се явява просрочена.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
О с т а в я без разглеждане молбата на М. Н. С. от с. В., Софийска област за отмяна на влязло в сила решение от 26.06.1998г. по гр.д. № 1012/96г. на Софийския окръжен съд на основание чл.231, ал.1, б.”а” ГПК/отм./ като недопустима.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва с частна жалба друг тричленен състав на гражданската колегия на ВКС в 7-дневен срок от съобщението до молителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар