Решение №642 от 21.12.2009 по гр. дело №3525/3525 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 642.
 
гр. София, 21.12.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и девета година в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                                       СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                                 
при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 3525/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
           
Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 132 от 17.12.2008г. е допуснато касационно обжалване на решение от 16.04.08г., постановено по гр.д. № 3314/07г. на Софийския градски съд, ІІд г.о., с което е оставено в сила решение от 12.06.06г.(погрешно е посочена 2007г.) по гр.д. № 10147/05г. на Софийския районен съд, 52 с-в, в частта, с която са уважени предявените от К. Д. О. от гр. Б. против „Б” А. , гр. С. искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ.
В подадената от “Б” А. , гр. С. касационна жалба срещу решението се поддържат оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Ответникът по жалбата К. Д. О. от гр. Б. не взема становище по нея.
По делото е установено, че страните са били в безсрочно трудово правоотношение, по силата на което ищцата в първоинстанционното производство К. О. е заемала длъжността “технолог-оператор” в представителство Б. В същото са съществували 4 щатни бройки за посочената длъжност, като със заповед № 10 от 05.02.04г. на изпълнителния директор на “Б” А. е наредено да се закрият 2 щатни бройки и съгласно щатното разписание от 06.02.04г., в сила от 08.03.04г., в представителството на дружеството в гр. Б. за нея са предвидени 2 щатни бройки. С оглед на това е бил извършен подбор според посочените в чл.329 КТ критерии и ищцата е предложена за уволнение, тъй като двама от служителите, заемащи същата длъжност, са получили по-висок резултат. Със заповед № 435 от 24.02.04г.на главния изпълнителен директор на ответното дружество, връчена на ищцата на 27.02.04г., трудовото правоотношение между страните е прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ, считано от 08.03.2004г. При тези фактически данни въззивният съд е приел, че уволнението на ищцата поради съкращаване на щата е незаконно, тъй като щатното разписание, с което е премахната заеманата от ищцата длъжност е влязло в сила на 08.03.04г., а трудовият договор е бил прекратен преди това – на 28.02.04г.
Решението е валидно и процесуално допустимо, но неправилно. Същото е постановено в нарушение на материалния закон.
Съгласно разпоредбата на чл.328, ал.1, т.2 КТ при съкращаване на щата работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника в сроковете по чл.326, ал.2 КТ, а според чл.335, ал.2, т.1 КТ в този случай трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието. Работодателят може да прекрати договора и без да отправя предизвестие или да не спази срока на предизвестието като при тези хипотези дължи обезщетение на работника или служителя по чл.220 КТ без този начин на действие да е от значение за законосъобразността на уволнението. Когато трудовият договор се прекратява от работодателя без предизвестие, същият се счита прекратен от момента на връчването на заповедта на уволнение на работника или служителя – чл.335, ал.2, т.3 КТ, освен ако в нея е посочен друг, по-късен момент.
В разглеждания случай, предвид обстоятелството, че във връчената на 27.02.2004г. заповед за уволнение изрично е посочено, че трудовото правоотношение се прекратява считано от 08.03.2004г. следва да се приеме, че действието на заповедта е отложено и то е прекратено от по-късната дата, от която е действало новото щатно разписание. Ето защо въззивният съд неправилно е приел, че трудовото правоотношение между страните е прекратено на 28.02.2004г., когато новото щатното разписание от 06.02.04г. още не е било влязло в сила, респ. че уволнението е незаконно. С оглед установените по делото факти, а именно че в случая е налице реално съкращаване на две от общо четирите щатни бройки за заеманата от ищцата до уволнението длъжност “технолог-оператор” и че при извършения от работодателя съобразно критериите по чл.329 КТ подбор двама от заемащите същата длъжност служители са показали по-добри резултати, се налага обратният извод – за извършено в съответствие с изискванията на закона уволнение и за неоснователност на предявените искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ.
Съгласно разпоредбата на чл. 291, т.1 ГПК следва да се посочи за правилна съдебната практика, според която при посочване в заповедта за уволнение, че трудовото правоотношение се прекратява считано от определена дата, то се прекратява именно от посочената дата, а не от датата на връчването й на работника или служителя, когато връчването предхожда тази дата.
С оглед изложеното и на основание чл.293 ал.1 ГПК обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него следва да се постанови друго, с което предявените искове да бъдат отхвърлени.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О т м е н я въззивно решение от 16.04.08г., постановено по гр.д. № 3314/07г. на Софийския градски съд, ІІд г.о., с което е оставено в сила решение от 12.06.06г. по гр.д. № 10147/05г. на Софийския районен съд, 52 с-в, в частта му, с която са уважени предявените от К. Д. О. от гр. Б. против „Б” А. , гр. С. искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ и в частта му, с която „Б” А. е осъдено да заплати на К. Д. О. сумата 60 лв. разноски и вместо него постановява:
О т х в ъ р л я предявените от К. Д. О. от гр. Б. против “Б” А. , гр. С. искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ за признаване за незаконно на извършеното със заповед № 435 от 24.02.04г.на главния изпълнителен директор на “Б” А. уволнение и неговата отмяна, както и за възстановяване на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност “технолог-оператор” в представителството на “Б” А. в гр. Б. като неоснователни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар