Решение №65 от 5.3.2010 по гр. дело №1020/1020 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 65
 
гр.София, 05.03.2010 година
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на трети февруари две хиляди и десета година в  състав:
 
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                     СНЕЖАНКА НИКОЛОВА  
                                                                      
                                                                                                                           
               със секретар       Т.КЬОСЕВА
и с участието на прокурора  
изслуша   докладваното  от   
председателя     (съдията)    СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело под №  1020/2009 г      
 
Производството е по чл. 307, ал. 2, изр.второ във връзка с чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Образувано е по молба на Й. П. Б. и Г. Д. Б., и двамата от гр. В., за отмяна на влязлото в сила решение № 633 от 23.06.2008 г. по гр.д. № 2017/2007 г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., с което е оставено в сила въззивното решение № 1* от 19.12.2006 г. по гр.д. № 1122/2006 на Варненския окръжен съд. С последното е оставено в сила решението от 30.11.2005 г. по гр.д. № 730/2004 г. на Варненския районен съд, с което са уважени предявените срещу молителите обективно съединени искове по чл.108 и по чл.109 ЗС, като са осъдени да предадат на ЕТ”В” гр. В. със собственик Ц. В. П. и на съпругата му С. Д. П. владението на реална част от ПИ № 398 от КП на м.”Т”, землище на гр. В., м.”Т”, съобразно скицата към заключението на експертизата на л.94 от делото, както и да преместят съществуващата понастоящем между П по КП на м.”Т”, землище на гр. В., м.”Т” ограда тип „лека” /представляваща телена мрежа с бетонови колове:, съобразно скицата към заключението на тройната съдебно-техническа експертиза /л.94 от гр.д. № 730/2004 г. на ВРС, 21-ви състав/. Молителите поддържат, че съдилищата са основали решенията си на тройната експертиза, след изготвяне на която обаче бил изработен нов план за местността, в сила от 2008 г., одобрен със заповед № РД-06-7706-20/24.01.2006 г., поради което били налице нови обстоятелства и доказателства от съществено значение за делото. С молбата не се представят доказателства.
Ответниците по молбата за отмяна С. Д. П. и Ц. В. П. от гр. В. са на становище, че не са налице предпоставките по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че молбата за отмяна е подадена от заинтересувани страни и в срока по чл.305, ал.1, т.1 ГПК, поради което е допустима и подлежи на разглеждане.
Разгледана по същество, молбата е неоснователна.
За да е налице основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК е необходимо да се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната, срещу която е постановено решението. В производството по чл.303, ал.1 ГПК Върховният касационен съд не извършва служебна проверка на правилността и законосъобразността на атакуваното с молбата за отмяна влязло в сила решение, а само проверява дали са налице основанията по т.т.1-7 на посочената разпоредба, които се установяват с писмени доказателства. Такива писмени доказателства, пряко удостоверяващи наличието на основание по чл.303, ал.1 ГПК молбата за отмяна не съдържа. Молбата съдържа единствено твърдение, че е налице новооткрито обстоятелство, а именно изработен нов план за местността, одобрен със заповед№ РД-06-7706-20/24.01.2006 г., влязла в сила от 2008 г., без обаче въпросната заповед да е представена като доказателство. Липсата на документ, удостоверяващ твърдяното новооткрито обстоятелство прави молбата за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК неоснователна. Молителите не доказват, че е налице причина, която да доведе до отстраняване силата на пресъдено нещо на акатуваното решение и да наложи повторно разглеждане на делото.
В обобщение, молбата за отмяна по чл.307, ал.2, изр.второ във връзка с чл.303, ал.1 т.1 ГПК е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, поради което Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Й. П. Б. и Г. Д. Б., и двамата от гр. В., кв.”В”, бл.11, вх. В, ап.28, за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК на влязлото в сила решение № 633 от 23.06.2008 г. по гр.д. № 2017/2007 г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о., с което е потвърдено решение № 1* от 19.12.2006 г. по гр.д. № 1122/2006 г. на Варненския окръжен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
/СЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *