Решение № от по нак. дело №1000/1000 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ /
София, 17 юни 2014 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на шестнадесети юни две хиляди и четиринадесета година, в състав:
председател: Николай Дърмонски
ЧЛЕНОВЕ: Капка Костова
Блага Иванова
изслуша докладваното от съдия Капка Костова
к.д. № 1000 / 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е по искане на осъдения А. В. Р. за отмяна по реда на възобновяване на наказателните дела на влязлото в законна сила решение № 435 от 24 април 2014 година на Софийския градски съд, НК, 16-ти въззивен състав, по внохд 1031/2013 година, с която е изменена присъдата от 08 октомври 2013 година на Софийския районен съд по нохд № 6018/2012 година и е увеличено наложеното на осъдения наказание от три месеца лишаване от свобода на една година лишаване от свобода, ефективно, за извършено престъпление по чл. 325, ал. 3 във вр. ал. 2 от НК, както и на основание чл. 68, ал. 1 от НК, е приведено в изпълнение наказание от шест месеца лишаване от свобода, по нохд № 14939/2009 година, също на Софийския районен съд.
В молбата за възобновяване на делото е направено искане за спиране на изпълнението на присъдата. В подкрепа на искането са изложени съображения за явна несправедливост на атакувания съдебен акт и компрометиране на проверката му при изтърпяване на част от наложеното наказание.
Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, като съобрази така отправеното искане и данните по делото, намира следното:
Искането за спиране изпълнението на атакуваната присъда е основателно.
В рамките на производството по чл. 420, ал. 3 от НПК, касационната инстанция не извършва проверка на законосъобразността и правилността на съдебния акт, поради което изложените в искането съображения в тази насока са недопустими на този етап от производството. Следва да се отчете обаче, че е възможно привеждане в изпълнение на влезлия в сила съдебен акт преди извършване на проверката по реда на възобновяването на наказателните дела (делото е насрочено за разглеждане на 19. 09. 2014 година), а това би могло да намали капацитета на този способ за проверка на съдебните актове, който се претендира с искането.
Поради това и на основание чл. 420, ал. 3 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на влязлата в сила присъда 08 октомври 2013 година на Софийския районен съд, НО, 15-ти състав, по нохд № 6018/2012 година, изменена с решение № 435 от 24 април 2014 година на Софийския градски съд, НК, 16-ти въззивен състав, по внохд № 1031/2014 година, по отношение на осъдения А. В. Р..
ПРЕПИС от определението да се изпрати на Районна прокуратура – гр. София, за сведение и изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
casibom