Решение №1029 от 40472 по гр. дело №713/713 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1029

София 21.10.2010г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 713/2010 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. М. М. от с. М., Община Търговище и И. М. И. от с. Пролаз, Община Търговище, подадена от пълномощника им адв. Л. Л., срещу въззивно решение № 25 от 23.02.2010г. по в.гр.д. № 11/2010г. на Т. окръжен съд, с което е потвърдено решение № 465 от 17.11.2009г. по гр.д. № 534/2009г. на Т. районен съд, с което е прогласена нищожността на договор за доброволна делба на земеделски земи от 16.10.2007г., сключен между Ф. Х. Ш., И. М. М. и И. М. И..
Ответниците по жалбата А. Х. А. и Х. Х. Х., двамата от с. Единаковци, Община Х., в представения писмен отговор молят да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирани лица, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Налице са и предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
Въззивният съд е квалифицирал иска по чл. 75 ЗН и го е приел за основателен независимо от обстоятелството, че е предявен от част от неучаствалите в доброволната делба сънаследници. Приел е, че на нищожността на делбата може да се позове всеки, който има интерес от това, и в това производство останалите наследници не са необходими, а обикновени другари. Правният резултат по делото ще ползва и останалите наследници, но те не следва да се конституират като страна по делото служебно от съда.
Касаторите молят да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по процесуалноправния въпрос за наличието на правен интерес от предявения иск и по материалноправния въпрос за правната квалификация на иска, които според тях са решени в противоречие с ППВС № 7/73г., т. 7 и със съдебна практика, приложена по делото – решение № 1189/15.07.2003г. по гр.д. № 964/2002г. ІV г.о. ВКС и решение № 468/23.06.2004г. по гр.д. № 22/2004г. І г.о. ВКС. С първото от посочените решения ВКС е приел, че обявяването на нищожността на делбата, извършена без участието на някой от съсобствениците, не може да стане в процес, в който не участват всички страни, участвали в делбеното производство, а само в ново съдебно производство с участието на всички участници в собствеността. Прието е, че нищожността по чл. 75, ал. 2 ЗН трябва да се релевира в едно ново исково производство с участие на всички съсобственици на общата вещ. Второто от приложените решения е неотносимо към поставените въпроси.
От изложеното е видно, че е налице противоречие между постановеното от въззивния съд решение и решение № 1189/15.07.2003г. по гр.д. № 964/2002г. ІV г.о. ВКС по въпроса за допустимостта на производството. Поради това Върховният касационен съд намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Т. окръжен съд по процесуалноправния въпрос за наличието на правен интерес от иск по чл. 75, ал. 2 ЗН, предявен от част от неучаствалите в делбата съсобственици.
По поставения материалноправен въпрос за правната квалификация на иска не се констатира твърдяното противоречие с ППВС № 7/73г., нито със съдебна практика на съдилищата. Аргументите си жалбоподателите основават на решението на първоинстанционния съд, но предмет на касационна проверка е въззивното решение, с което е дадена правна квалификация на иска по чл. 75, ал. 2 ЗН.
На касаторите следва да се укаже да внесат държавна такса в размер на 25,51 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Т. окръжен съд, № 25 от 23.02.2010г. по в.гр.д. № 11/2010г.
Указва на И. М. М. и И. М. И. в едноседмичен срок от съобщението да представят доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 25,51 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар