Решение №1083 от 40490 по гр. дело №2545/2545 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1083

ГР. София, 08.11.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 26.10.10 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №833/10 г.,
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Д. Д. срещу въззивното решение на Апелативен съд Б. /АС/ по гр.д. №253/09 г. и по допускане на обжалването.
С въззивното решение са отхвърлени исковете на касатора срещу Прокуратура на РБ за сумата от 46056 лв., представляваща пропусната полза от неполучена законна лихва върху левовата равностойност на незаконно отнета от ищеца – като предмет на престъплението, за което е оправдан – сума в размер на 21 380 щ.д., за периода 2.07.01 -17.04.08 г. и за сумата от 7 455 лв., представляваща мораторна лихва върху посочената главница за периода от 17.04.08 г. до предявяване на иска.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.
Налице е и основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1,т.3 от ГПК, на което се позовава касаторът. Поставя материалноправните въпроси за характера и изражението на пропуснатите ползи, като вид имуществена вреда от незаконното обвинение по чл.2,т.2 от ЗОДОВ; за причинната връзка на задържането на валутата с административен / митнически/ акт, но като предмет на престъплението, /върнат с присъдата/ и действията на ответника в наказ. производство; за момента, от който се търпи вредата / при посоченото в ТР №3/04 г. за възникването на отговорността на държавата и началото на давността за нея/. Въпросите са от значение за спора, но и за точното прилагане на закона и налагат тълкуването му, с цел изясняване предпоставките и съдържанието на отговорността на правозащитния орган за имуществени вреди в хипотезата на чл.2, т.2 от ЗОДОВ.
Затова ВКС на РБ, трето гр. отд.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение по гр.д. №253/09 г. от 26.02.10 г. на Апелативен съд Б..
Касаторът Д. Д. следва да внесе държ. такса от 5 лв. в едноседмичен срок от съобщението, след което да се докладва за насрочване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар