Решение №146 от 43578 по нак. дело №1076/1076 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 146
София, 23.04.2019 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 68/2019 година

Производството по делото е образувано по касационна жалба на „В&В. Оранжерии П.” О., гр. Петрич срещу решение № 2283 от 03.09.2018 г. по т. д. № 1592/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 102 от 09.01.2018 г. по т. д. № 214/2016г. на Благоевградски окръжен съд. С първоинстанционния акт са уважени предявените от „Ч. Електро България” АД, [населено място] искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване по отношение на дружеството-касатор съществуването на вземания за сумите: 45 338.97 лв. – незаплатена главница за мрежова услуга достъп до електроразпределителната мрежа за периода от 01.04.2014 г. до 29.02.2016 г. и 2 846.75 лв. – лихва върху главницата за периода от 14.05.2014 г. до 01.04.2016 г.
Преди произнасяне по реда на чл. 288 ГПК е депозирана молба вх. № 3240 от 03.04.2019 г., с която касаторът е уведомил съда за открито по отношение на него производство по несъстоятелност и е поискал спиране на производството по настоящото дело на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ. Към молбата е приложено копие от решение № 1119 от 06.03.2019 г. по т. д. № 252/2016 г. на Благоевградски окръжен съд, от което се установява, че спряното по реда на чл. 632, ал. 1 ТЗ производство по несъстоятелност на „В&В. Оранжерии П.” О. е възобновено и е назначен временен синдик на дружеството.
Като взе предвид посоченото съдебно решение и след извършена служебна справка в Търговския регистър, установяваща факта, че по отношение на дружеството-касатор е открито производство по несъстоятелност, настоящият състав намира за осъществени предпоставките по чл. 637, ал. 1 ТЗ за спиране на производството по делото – делото има за предмет имуществен спор за парични вземания срещу длъжника и не са налице изключенията по чл. 637, ал. 1, изр. 2 ТЗ – приет за съвместно разглеждане по друго дело насрещен иск на длъжника или направено от него възражение за прихващане (в какъвто смисъл е изричното изявление на касатора в молбата му).
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Търговско отделение, на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по т. д. № 68/2019 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.
УКАЗВА на кредитора „Ч. Електро България” АД, гр. София да представи доказателства, че е предявил вземанията си, предмет на настоящия спор и че същите са включени в списъка на приетите от синдика вземания.
Определението може да се обжалва пред друг състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №524 от 8.9.2009 по ч.пр. дело №438/438 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                                    №  524                                                           гр.София, 08.09.2009 г.                                                                                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА  Върховният касационен съд

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest