Решение №177 от 42208 по нак. дело №1048/1048 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 177

С., 23.07.2015 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети юли две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 662/2015 г.

Производството е по чл.47 ЗМТА.
Образувано е по искове на М. Х. Димитрова от [населено място] срещу [фирма], [населено място] с правно основание чл. 47, т. 3. и т. 4 ЗМТА за отмяна на решение № 548 от 18.03.2011 г. по арбитражно дело № 548/2011 г., постановено от арбитър Б. Г..
Ищцата поддържа, че атакуваното арбитражно решение подлежи на отмяна поради това, че е била лишена от участие в арбитражното производство, тъй като не е била уведомена за образуването му; че не й е връчвано арбитражното решение, както и че арбитражната клауза е нищожна като неравноправна.
Ответникът – [фирма], [населено място] – оспорва исковете като недопустими поради пропускане на установения в чл. 48, ал. 1 ЗМТА 3-месечен срок, респ. като неоснователни поради отсъствие на поддържаните основания по чл. 47, т. 3 и т. 4 ЗМТА.
Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото и възраженията на страните, приема следното:
Исковете са недопустими.
Съобразно императивната разпоредба на чл.48, ал.1 ЗМТА, иск за отмяна на арбитражно решение може да бъде предявен в срок от 3 месеца от деня, в който молителят е получил решението. В случая от съдържащите се по делото доказателства не може да се счете, че арбитражното решение е връчено от арбитър Б. Г. на твърдяната от ответника дата – 18.05.2011 г. В приложената по делото товарителница № 1001000453123, издадена от куриерска служба „Е. Експрес”, е посочено, че на тази дата е направен „опит за доставка” на пратката – решение по арб. дело № 548, завършил с резултат 5, с която цифра, съгласно разясненията в удостоверение от 15.04.2011 г. на куриерската фирма, се обозначава „отсъствие” на получателя. Тази причина за недоставянето на пратката, обаче, не е сред изрично изброените в чл. 13, т. 4 от Общите условия на договора за револвиращ заем на [фирма] хипотези, при които е приложима предвидената от страните фикция за редовно връчване на арбитражното решение.
Настоящият състав намира, че за дата на получаване на атакуваното решение следва да се приеме датата 02.12.2013 г., на която ищцата М. Х. Димитрова е депозирала възражение вх. № 136582 до Софийски апелативен съд срещу разпореждане на Софийски градски съд от 14.11.2011 г. по т. д. № 4445/2011 г. за издаване на изпълнителен лист по реда на чл. 51 ЗМТА въз основа на атакуваното арбитражно решение № 558 от 18.03.2011 г. Обстоятелството, че арбитражното решение е описано като едно от приложенията към възражението (т. 7), налага категоричния извод, че към датата на подаването на възражението ищцата със сигурност е разполагала с копие от арбитражното решение и е могла да упражни правото си по чл. 47 ЗМТА да иска отмяната му в предвидения в чл. 48, ал. 1 ЗМТА преклузивен 3-месечен срок. Този срок, обаче, в случая не е спазен. Изчислен от датата 02.12.2013 г., същият изтича на 02.03.2014 г., докато исковата молба е депозирана на 04.02.2015 г. Ето защо, производството по делото е недопустимо и подлежи на прекратяване.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, на основание чл.48, ал.1 ЗМТА

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 662/2015 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия в едноседмичен срок от връчването на препис на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №978 от по гр. дело №756/756 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                    № 978                                              гр.София, 28.07.2009 год.    Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение

Прочети »

Определение №290 от 7.6.2010 по ч.пр. дело №309/309 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н   И   Е № 290 София,07.06. 2010 година                                   В ИМЕТО НА НАРОДА             Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско

Прочети »

Определение №805 от по гр. дело №453/453 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 805  София, 20.07. 2009г.     Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети юли две хиляди и девета

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest