Решение №208 от 42649 по нак. дело №1027/1027 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 208
София, 06.10.2016 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 1966/2016 година

Производството е по чл. 303 ГПК.
Образувано е по молба на [фирма], [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 35 от 23.02.2016 г. по в.ч.гр.д. № 71/2016 г. на Сливенски окръжен съд, с което съдът се е произнесъл по обжалване действията на ДСИ при Сливенски районен съд, като е отменил издаденото от него Постановление за възлагане на недвижим имот от 13.11.2015 г. по изп. д. № 230/2014 г.
Настоящият състав, като взе предвид, че преценката за допустимост на така подадената молба е обусловена от произнасянето на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по висящото т. д. № 72014 г. по поставения пред него въпрос „Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител”, намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 292 ГПК за спиране на производството по настоящото дело.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА, на основание чл. 292 ГПК, производството по т. д. № 1966/2016 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest