Решение №309 от по търг. дело №129/129 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№309
 
                                       София.27.05.2010 г.
 
Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на деветнадесети  май  две хиляди и десета  година в състав:
                                  
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА  ВЪРБАНОВА
                                              ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ  ЕФРЕМОВА
                                                                                БОНКА  ЙОНКОВА
 
изслуша докладваното от председателя /съдия/  Татяна  Върбанова
т.дело №  129/2010 година
 
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Х. търговско промишлена п. , представлявана Я. Я. – председател на УС, срещу решение № 251/09.10.2009 г. по в.гр.д. № 850/2007 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е оставено в сила решение № 19 от 28.06.2007 г. по гр.д. № 138/2006 г. на Окръжен съд – Хасково. С посоченият съдебен акт е уважен предявен от Г. Я. К. от гр. С., иск с правно основание чл.25, ал.4, във вр. с ал.6 от ЗЮЛНЦ, като са отменени, като незаконосъобразни, решенията на Общото събрание на Х. търговско промишлена п. , проведено на 28.04.2006 г., за избор на Управителен и Контролен съвет, след освобождаване на дотогавашни членове, както и за приемане на промени в Устава на ХТПП.
Касаторът поддържа доводи за недопустимост на иска като предявен от лице, което не е член на сдружението, а от друга страна твърди, че сезирането на съда с искане за отмяна на решенията на ОС на ХТПП е извършено след изтичане на преклузивните срокове по чл.26 ЗЮЛНЦ. Поддържат се оплаквания и за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост. Твърди, че при решаването на спора съдът не е преценил всички събрани доказателства и не е отчел действието на решенията на ОС до отмяната им от съда и съответно заличаването им в регистъра, което е обусловило незаконосъобразност и необоснованост на извода за свикване на процесното общо събрание от нелигитимен УС.
В приложението към касационната жалба по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК, освен доводите за недопустимост на решението, касаторът поддържа, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 т.1 ГПК, тъй като изводите на съда са основани на възприето обратно действие на заличаването в регистъра на вписани обстоятелства, което противоречи на ТР № 1/2002 г. на ОСГК на ВКС. Формално, касаторът се е позовал и на съдебна практика на съдилищата, вкл. и на ВКС, постановена по дела за отмяна на други решения на ОС на ХТПП/ приети в периода след 16.07.2001 г./, в които е отразено различно становище по въпроса кой е приложимият Устав досежно процедурата за свикване и провеждане на съответните общи събрания.
Ответникът по касация – Г. Я. К., чрез процесуалния си пълномощник, счита, че липсва основание за допускане на касационното обжалване, а по същество, че жалбата е неоснователна. Подробни фактически и правни съображения в подкрепа на становището са изложени в писмен отговор/възражение/. По отношение активната процесуалноправна легитимация за водене на делото, е налице позоваване на влязлото в сила решение по т.д. № 892/2007 г. на Апелативен съд – Пловдив.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и поддържаните от страните доводи по чл.280, ал.1 ГПК, приема следното:
Касационната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт, в рамките на преклузивния срок по чл. 283 ГПК.
За да потвърди изводите на първостепенния съд за незаконосъобразност на атакуваните решения на Общото събрание на ХТПП, приети на 28.04.2006 г., Пловдивският апелативен съд е приел, че ОС е свикано от нелигитимен УС, предвид заличаването на вписани в регистъра обстоятелства въз основа на влязло в сила решение № 244/30.06.2004 г. на Апелативен съд – Пловдив, извършено с решение № 552/22.03.2006 г. по ф.д. № 11/1991 г. Отчетено е действието на заличаването в регистъра по отношение последващи съдебни актове и задължението на органите на сдружението да зачитат извършеното заличаване при последващата им работа и при предприемане на съответните действия.
Въззивният съдебен състав е отхвърлил като неоснователни доводите за недопустимост на иска, предвид представено по делото удостоверение № 1/1996 г., че ищцата е почетен член на ХТПП и липсата на данни за изключването й или прекратяване на членството й. Констатирано е и спазването на едногодишния преклузивен срок по чл.25, ал.6 ЗЮЛНЦ.
Настоящият състав на Търговска колегия на ВКС намира, че касационно обжалване следва да се допусне. Този извод е обусловен от служебното задължение на съда да следи за спазването на съществените процесуални норми, обуславящи допустимостта на съдебното решение, което се разпростира и в стадия по селекция по чл.288, във вр. с чл.280 ГПК. В тази насока са задължителните указания, дадени в т.1 на Тълкувателно решение № 1/2010 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд. Предвид данните, съдържащи се в приложеното гр.д. № 688/2007 г. на Пловдивския апелативен съд, влязло в сила на 07.05.2009 г., с постановяване на определение № 228 по т.д. № 123/2009 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о., по което съдът се е произнесъл за отмяна на ОС за прекратяване на членството с ищцата, поради изключването й, съществува вероятност за недопустимост на постановените решения по настоящото дело, по който въпрос ВКС дължи произнасяне преди преценката относно правилността на обжалвания съдебен акт.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 251/09.10.2009 г. по в.гр.д. № 850/2007 г. на Пловдивския апелативен съд.
УКАЗВА на касатора- Х. търговско промишлена п. да внесе по сметка на ВКС държавна такса в размер на 40.00 /четиридесет/лева, в едноседмичен срок от съобщението, на основание чл.18, ал.2, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и да представи платежно нареждане. При неизпълнение на указанието за внасяне на държавна такса в срок, касационното производство ще бъде прекратено.
След внасяне на дължимата ДТ, делото да се докладва на Председателя на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд, за насрочване на делото за разглеждане в открито заседание.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest