Решение №426 от 40722 по търг. дело №217/217 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№426
гр. София,28.06.2011

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на седми юни, две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: К. Е.
Б. Б.

като изслуша докладваното от съдия Б. Б. търговско дело №217/11 г. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на С. Й. Д. ЕГН: [ЕГН] срещу решение № 878 от 17. 11.2010 г. на Софийски апелативен съд по гр.д. №516/2010 г., В ЧАСТТА, с която е отменено първоинстанционното решение в частта , с която е уважен искът на касатора срещу ЗК [фирма] за присъждане на застрахователнно обезщетение в хипотезата на чл.226 от КЗ за разликата между уважената част от 100 000 лева до пълнопредявения размер от 400 000 лева. В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение.
В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за спора са решени в противоречие със задължителната практика наВКС– основание за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.1 от ГПК.
Ответникът по касационната жалба изразява становище в насока недопускане до касация.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и обжалваният интерес е над 1000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.
За да постанови обжалваното решение, с което е намалил размера на присъденото от първоинстанционния съд обезщетение, въззивният съд е приел, че на ищцата е причинена тежка телесна повреда от пътно-транспортно произшествие /ПТП/ , настъпило на 11.09.2006 г. по вина на водача на л.а. Фолксваген Голф с рег. [рег.номер на МПС] , който е бил валидно застрахован в ответното дружество срещу риск „Гражданска отговорност”. Отчел е настъпилата трайна нетрудоспособност в степен 95 на сто с чужда помощ, както и изключително неблагоприятните прогнози за подобрение на здравословното състояние. При определяне размера на обезщетението за претърпените като следствие от ПТП болки и страдания на ищцата, решаващият въззивен съсд се е позовал на лимитите по пар.27 ал.2, т.1 от ПЗР на КЗ.
В изложение на основанията за допускане до касационно обжалване, жалбоподателят сочи , че обуславящите изхода по спора правни въпроси са: за задължителното излагане от съда в мотивите на въззивното решение на съображения за определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД, както и за критериите при определяне на този размер, които два въпроса се твърди, че са решени в противоречие със задължителната практика на ВКС-ППВС 4/68.
Съгласно т.1 от ТР 1 ВКС ОСГТК от 19.02.2010 г. по тълк. дело № 1 /2009 г., за да е налице основание за допускане на касация по смисъла на чл.280 ал.1 от ГПК следва жалбоподателят да формулира един или няколко правни въпроси, които да са от значение за изхода на спора и които да попадат в една от хипотезите по т.т. 1-3 на чл.280 ал.1 от ГПК. От значение за изхода на спора са въпросите, включени в предмета на спора, индивидуализиран чрез основанието и петитума на иска и обуславящи правната воля на съда, обективирана в решението му. Материалноправният или процесуалноправният въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното делото, за формиране решаващата воля на съда. К. съд, упражнявайки правомощията си за дискреция на касационните жалби, трябва да се произнесе, дали соченият от касатора правен въпрос от значение за изхода по конкретното дело е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора. В случая и двата поставени от касатора правни въпроса отговарят на горните критерии и се явяват обуславящи изхода на спора. При произнасянето на съда по тях е налице констатирано противоречие със задължителната практика на ВКС, каквато се явява ППВС 4/68 –т.11 , което е основание за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.1 от ГПК.
От изложеното следва, че е налице основание за допускане до касация на обжалваното решение и такава следва да се допусне. Касаторът С. Й. Д. ЕГН: [ЕГН] е освободена от внасяне на държавна такса на основание чл.83 ал.2 т.4 от ГПК.
С оглед постъпилата от страна на ответника ЗК [фирма]-гр. С. в регистратурата на САС на 20.12.2010 г. молба по чл.248 ал.1 от ГПК преписката следва да се върне на САС за произнасяне по молбата и връщане обратно на ВКС.
С оглед изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 878 от 17. 11.2010 г. на Софийски апелативен съд по гр.д. №516/2010 г. в обжалваната част.
Делото да се докладва за насрочване в открито заседание.
След насрочване в открито заседание преписката да се върне на САС за произнасяне по молбата постъпила от страна на ответника ЗК [фирма]-гр. С. в регистратурата на САС на 20.12.2010 г. молба по чл.248 ал.1 от ГПК и връщане обратно на ВКС съобразно с датата за разглеждане в открито съдебно заседание.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *