Решение №87 от 43685 по тър. дело №2214/2214 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 87

Гр. София, 08.08. 2019 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

При участието на секретаря Силвиана Шишкова
Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
т.д. № 2214/2018 год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.307 ал.2 ГПК.
АТКО 91 ЕООД [населено място], съобразно молба – уточнение с вх.№ 3133/26.03.2018 г., предявява искане за отмяна по реда на чл.303 и сл. ГПК на Постановление за възлагане на ЧСИ с рег.№ 826 – А. А. с район на действие – ПОС, издадено по изп.д.№ 567/2011 г. относно поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], одобрени със заповед РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес – [населено място], [улица] площ 3 014 кв.м. в урбанизирана територия и начин на трайно ползване – бензиностанция и газстанция, ведно с построените в имота сгради с идентификатори: 56784.504.528.1, 56784.504.528.2, 56784.504.528.3 и 56784.504.528.4.
Твърди, че е налице основанието на чл.303 ал.1 т.1 ГПК за отмяна на влязлото в сила постановление за възлагане, тъй като при подаване на жалбата срещу постановлението от страна на молителя – кредитор и участник в публичната продан, не са му били известни следните нови обстоятелства и писмени доказателства – съобщение на ЧСИ от 29.08.2017 г. до БУРГОЙЛ БГ ООД, с което е даден едноседмичен срок да бъде платена сумата по наддавателното предложение в размер на 2 700 400 лв., както и такси и разноски в полза на съдебния изпълнител, данък, придобиване недвижим имот и такса вписване; и съобщение, депозирано в кантората на ЧСИ А. А. на 01.09.2017 г. от БУРГОЙЛ БГ ООД, с което дружеството заявява, че в качеството на ипотекарен кредитор по отношение на продавания имот прихваща предложената цена в размер на 2 700 400 лв. от вземанията си към длъжника по изпълнителното дело. Твърди се, че горните документи са станали известни на молителя едва след постановяване на решението на ПОС по чл.435 ал.3 ГПК /с което жалбата му против постановлението е била отхвърлена/, като до този момент страната не е имала достъп до изпълнителното дело. Молителят счита, че прихващане като това, извършено от съдебния изпълнител, е недопустимо, защото по изпълнителното дело има вземания, които са с привилегия преди тази на ипотекарния кредитор /чл.136 ал.1 т.3 ЗЗД/, а именно – вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение /чл.136 ал.1 т.1 ЗЗД/ и вземанията на държавата за данъци върху определен имот или МПС – от стойността на този имот /чл.136 ал.1 т.2 ЗЗД/. В изпълнителното дело има изготвен протокол за разпределение относно наддавателното предложение на Е И Н КОМЕРС ЕООД /наддавач – взискател, който не дължи задатък и не е внесъл указаните суми/, от който било видно, че са налице вземания на държавата за данъци от имота в размер на 18 386.14 лв., вземания на ЧСИ – 185 183.77 лв., както и неплатени такси. Обявеният за купувач взискател – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, заменен поради извършена цесия от БУРГОЙЛ БГ ООД, също не дължи задатък, поради което е следвало или да внесе цялата цена, или да поиска изготвянето на разпределение, съобразно чл.495 ГПК, след влизането на което да заплати сумите, дължими на лицата с привилегия преди неговата. Очевидно БУРГОЙЛ БГ ООД е прихванало цялата сума от обезпеченото с ипотека вземане, което противоречи на закона и съдебната практика относно принудителното изпълнение. С оглед липсата както на предварително извършено разпределение, така и на плащане на цената от страна на ипотекарния кредитор, то постановлението за възлагане се явява незаконосъобразно, като въпреки гореописаните нарушения на закона, същото е влязло в сила.
Ответниците по молбата за отмяна – БУРГОЙЛ БГ ЕООД и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, чрез процесуалните си пълномощници, оспорват допустимостта и основателността на същата. Останалите ответници по молбата – НАП, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ЦИД-АТЛАС ЕООД, УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД, ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Е И Н КОМЕРС ЕООД и БУЛГАРГАЗ ЕАД не представят отговори против нея.
Въпросът за допустимостта на молбата за отмяна, който се повдига отново в о.с.з. от страна на пълномощника на БУРГОЙЛ БГ АД, е разрешен по задължителен за настоящия съдебен състав начин с постановяване на определение № 65/23.01.2019 г. по ч.т.д.№ 143/2019 г. на ВКС, ТК ІІ т.о., с което е отменено определението по чл.307 ал.1 ГПК № 307/27.09.2018 г. по т.д.№ 2214/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
Предвид това съдът е обвързан да се произнесе по съществото на молбата по чл.303 ал.1 т.1 ГПК, във връзка с което приема следното:
Доводите на АТКО 91 ЕООД за порочност на атакуваното постановление за възлагане, с оглед т.нар. новоузнати обстоятелства и доказателства по делото, имащи значение за издаване на влязлото в сила постановление, произтичат от твърдяното нарушаване от страна на съдебния изпълнител на нормите, гарантиращи спазване на правилата на чл.136 ал.1 ЗЗД относно реда и привилегиите за удовлетворяване на кредиторите. В тази връзка се релевират накърнени права на държавата и частния съдебен изпълнител. Молителят е взискател, който не твърди да притежава подобни привилегировани вземания, поради което и съобразно чл.26 ал.2 ГПК не е легитимиран да защитава чужди материални права пред съд, включително в производство по отмяна. На следващо място, нормата на чл.303 ал.1 т.1 ГПК изисква откритите нови обстоятелства или писмени доказателства, от съществено значение за делото, да не са могли да станат известни на страната при решаването му и тя да не е могла да се снабди с тях своевременно. Касае се за такива обстоятелства или доказателства, от които страната трябва да може да черпи права в своя полза. В случая молителят АТКО 91 ЕООД е участвал в публичната продан, направил е наддавателно предложение в размер на 5 100 000 лв., бил е обявен за купувач, но не е заплатил цената в указания срок. Отмяната на постановлението не е в състояние да възстанови правата му на купувач, нито да гарантира правото му на удовлетворяване като взискател в същото производство /особено с оглед данните, че длъжникът е в производство по несъстоятелност и че с нарочно определение на съда по несъстоятелността е било разрешено продължаване на индивидуалното принудително изпълнение само в полза и по отношение на ипотекарния кредитор УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, на основание чл.638 ал.3 ТЗ/. По-нататък, не може да се приеме, че релевираните нови обстоятелства и доказателства по смисъла на чл.303 ал. т.1 ГПК са станали известни на молителя след влизане в сила на постановлението за възлагане и не по негова вина. Посочените в уточняващата молба за отмяна съобщения между ЧСИ А. и БУРГОЙЛ БГ ЕООД се намират в кориците на изпълнителното дело, по което молителят е страна. В качеството си на взискател и участник в проданта, той е подал срещу сега атакуваното постановление за възлагане жалба вх.№ 4829 от 05.09.2017 г., разгледана от ОС – Пловдив по ч.гр.д.№ 3048/2017 г. Налице са данни, че преди подаване на жалбата – на 04.09.2017 г., неговият законен представител е поискал да се запознае с изпълнителното дело, което искане, предвид съдържанието на депозираната от АТКО 91 ЕООД жалба против действията на съдебния изпълнител, е било удовлетворено. Следователно, ако молителят не е узнал за намиращите се по делото доказателства, това е станало единствено поради проявена от негова страна небрежност, което изключва удовлетворяване на основанието за отмяна по чл.303 ал.1 т.1 ГПК.
Изложените съображения са достатъчни, за да мотивират извод за неоснователност на молбата за отмяна, поради което същата следва да се остави без уважение. Основанията и доводите в писмената защита на молителя, които не са били релевирани в молбата-уточнение с вх.№ 3133/26.03.2018 г., определяща спорния предмет, съобразно определение № 65/23.01.2019 г. по ч.т.д.№ 143/2019 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о., както и тези, които са били предмет на постановеното решение № 42/14.01.2017 г. по ч.гр.д.№ 3048/2017 г. по описа на Пловдивския окръжен съд – изключено от извънинстанционен контрол по чл.303 и сл. ГПК съгласно ТР № 7/2014 г. от 31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС, не подлежат на разглеждане.
С оглед резултата от спора, въз основа на направеното искане и представените по делото доказателства, в полза на ответника по молбата БУРГОЙЛ БГ ООД следва да бъдат присъдени сторените разноски за осъществената адвокатска защита в размер на 1 200 лв.
Водим от горното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата с правно основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК на АТКО 91 ЕООД за отмяна на Постановление за възлагане на ЧСИ с рег.№ 826 – А. А. с район на действие – ПОС, издадено по изпълн. дело № 567/2011 г. относно поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 по КККР на [населено място], одобрени със заповед РД-18-48 от 03.06.2009 г., находящ се в [населено място], [улица] площ 3 014 кв.м. в урбанизирана територия и начин на трайно ползване – бензиностанция и газстанция, ведно с построените в имота сгради с идентификатори: 56784.504.528.1, 56784.504.528.2, 56784.504.528.3 и 56784.504.528.4.
ОСЪЖДА АТКО 91 ЕООД [населено място] с ЕИК[ЕИК] да заплати на БУРГОЙЛ БГ ООД [населено място] с ЕИК[ЕИК] съдебно-деловодни разноски в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар