1_ИТ-00-44#1/03.07.2018 г.

1_ИТ-00-44#1/03.07.2018 г.
ЗДДС, чл. 21, ал.1 и ал.2
§1, т. 14 от ДР на ЗДДС
чл. 7, пар. 1 от Регламент 282/2011

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №…/06.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
В запитването си посочвате, че дружеството извършва услуги, за които изпитвате затруднения да определите дали следва да бъдат квалифицирани като услуги, извършвани по електронен път съгласно т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС или следва да прилагате общите правила за определяне мястото на изпълнение по чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС. Клиентите на дружеството могат да бъдат както данъчно задължени, така и данъчно незадължени лица и могат да са установени на територията на ЕС или в трети страни.
Дейността на дружеството е издаване на онлайн списание на теми, свързани с медицината:https://.Приходите на дружеството не идват от абонамент от читателите на списанието, а от лицата, които публикуват статии на сайта на списанието. Описанието на бизнес-модела е следното:
* Изпращате онлайн е-мейл кампания до таргет група клиенти, с покана да публикуват тяхна статия във вашето списание;
* Водите комуникация до публикуването на статията – използвате онлайн кутия и CRM платформа за осъществяване на комуникацията;
* Клиентите попълват формуляр с данните за статията, както и техни лични данни и информация за сумата, която ще платят за услугата;
* Клиентите качват статията си на вашия сайт или изпращат документа по е-мейл и вие го качвате в системата;
* Статията се изпраща на рецензент / също лекар – специалист/, който попълва специален формуляр с предложения за корекции на езиков стил, граматика, структура и съдържание на статията/ако такива са необходими/ и крайно решение дали и при какви условия статията е подходяща за публикуване;
* Информирате автора за решението на рецензента и той преценя дали да нанесе корекциите или да се откаже от публикацията;
* Авторът качва в системата крайната версия на текста и рецензента отново я проверява преди да потвърди, че статията е в подходящ за публикуване вид. Авторът получава фактура и плаща уговорената сума;
* Статията се изпраща на редактор /копи-едитор/, който осъществява крайното форматиране на статията, според изискванията на списанието;
* Изпращате крайната версия на автора за одобрение;
* Статията се публикува в съответния брой на списанието. Списанието публикува веднъж месечно.
Поставяте въпроса дали гореописаните услуги са „услуги, извършвани по електронен път“ по смисъла на ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос изразявам следното принципно становище:
Със ЗИД на ЗДДС е дадена дефиниция па понятието „Услуги, извършени по електронен път“ в § 1, т. 14 на Допълнителните разпоредби, съгласно която като услуги, извършени по електронен път се определят услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112) и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент 282/ 2011), както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги (Регламент 1042/ 2013).
Съгласно чл. 7, пар. 1 от Регламент 282/2011 услуги, предоставяни по електронен път съгласно Директива 2006/112 включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано – предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор, и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.
От дадената дефиниция е видно, че за да попадне една услуга в обхвата на услугите, извършени по електронен път е необходимо да бъдат изпълнени едновременно следните условия:
1. услугата да се доставя чрез интернет или електронна мрежа;
2. да се доставят автоматизирано;
3. намесата на човешкия фактор при предоставянето на услугата да е минимална;
4. отсъствието на информационни технологии да прави предоставянето на услугата невъзможно.
Следва да имате предвид, че когато доставчикът на услугата и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.
С оглед гореизложеното и посочения бизнес модел във Вашето запитване във връзка с извършваните от Вас услуги относно публикуване на статии на сайта на списанието, следва да се приеме, че ще се извършва услуга, за която се изисква намеса на човешки фактор и която не е резултат от автоматизирана процедура, поради което тази услуга не може да бъде определена като услуга, извършена по електронен път.
Определянето на мястото на изпълнение на доставките на извършваните от Вашето дружество услуги се определя съгласно общите правила на ЗДДС и е в зависимост от статута на получателя на услугата – данъчно задължено или данъчно незадължено лице, както и от установяването на получателя на услугата / чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДДС/.

5/5

Вашият коментар