fbpx

1_ИТ_00-38/20.06.2018 г.

1_ИТ_00-38/20.06.2018 г.
ЗДДС, чл. 45, ал. 1, ал. 3
ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1
§1, т. 6 от ДР на ЗДДС

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018г., е изложена следната фактическа обстановка:
Съсобственик сте в недвижими имоти, изградени в гр. ….. с вид територия урбанизирана. Между съсобствениците в сградата и съсобствениците в терена е постигнато съгласие за закупуване на терена. Посочвате, че с изграждането на сградата теренът изгубва своето самостоятелно съществуване и има обслужващи функции съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за собствеността (ЗС).
В недвижимия имот е изградена сграда, която не е нова по смисъла на ЗДДС. Възнамерявате да закупите земя от терена върху който е изградена сградата. От прочита на ЗДДС не Ви става ясно законът да поставя изискване за освобождаване на доставката със земя само в случаите, в които се извършва и доставка на сграда, построена в същия терен. Считате, че такова изискване не би следвало да се поставя от данъчната администрация и от правоприлагащите органи.
В тази връзка поставяте следния въпрос:
Ако в качеството си на собственик на сграда или на част от сграда, която не е нова по смисъла на ЗДДС закупите част от УПИ, в който е изградена сградата, без предмет на сделката да е сградата, възможно ли е лицето продавач да избере сделката да е освободена?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос изразявам следното принципно становище:
Доставките, свързани със земя и сгради, са регламентирани в Глава четвърта от ЗДДС и по-конкретно в разпоредбата на чл. 45 от същия закон.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. По смисъла на чл. 45, ал. 5, т. 1 от закона, не е освободена доставка прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
Дефиницията на понятието урегулиран поземлен имот е дадена в §5, т. 11 от ЗУТ – „урегулиран поземлен имот или урегулиран имот е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп до улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство“. От определението е видно, че за да бъде един поземлен имот урегулиран, на първо място е необходимо наличието на подробен устройствен план, в който същият да фигурира с посочените характеристики.
На основание чл. 45, ал. 3 от закона доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях, са освободени доставки.
Определение на понятието „прилежащ терен“ е дадено в §1, т. 6 от ДР на ЗДДС и това е сумата от застроената площ по смисъла на ЗУТ и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.
Видно от изложената фактическа обстановка ще се извършва сделка с имот, представляващ УПИ, в който има изграден самостоятелен обект сграда, която не е нова. В този случай, при положение че се продава УПИ без изградената в него сграда да е предмет на сделката, следва да имате предвид, че не е приложима разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.
Доставката има характер на облагаема за целия УПИ или за идеална част от него, при условие, че не се прехвърля собствеността върху сградата и не следва да се определя прилежащ терен към нея, независимо от факта, че такава е изградена върху имота.
Уведомяваме, че относно данъчното третиране на доставки със земя и сгради е изразено общо становище от Изпълнителния директор на НАП с писмо изх. №91-00-261/04.09.2007 г., публикувано в страницата на НАП – www.nap.bg.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на разходи за командировка, при спазване на изискванията за документална обоснованост на стопанските операции, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №20-00-94/24.03.2020 г. ЗКПО – чл. 33, ал. 1 и ал. 2;ЗКПО – чл. 10;КТ – чл. 121;КТ – чл. 121а. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за командировка, при спазване на изискванията за документална обоснованост на стопанските операции, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена

Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. №26-Т-14Дата:26.02.2014 год. ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 9; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 12; ЗКПО, чл. 204, т. 2, буква „а”; ЗКПО, чл. 208; ЗКПО, чл. 213.Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ

ЗДДС, чл.26, aл. 2

№71-1/29.01.2013г. чл.26, ал.2 от ЗДДС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …….,в което е описана следната фактическа обстановка: През 2008г. сте извършили вътреобщностно придобиване (ВОП) на моторно превозно средство- камион. За извършеното придобиване сте начислили ДДС в размер на 8 000лв. върху данъчна основа от 40 000лв.

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 2,КСО, чл.5, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.3,ЗДДФЛ, чл.50

2_1168/07.05.2009г.ЗДДФЛ,чл. 3, чл. 13, ал. 2 и чл. 50КСО, чл. 5, ал. 2Отправено еписмено запитване, от преписката на същото сеустановява, че сте един от наследниците на починалона 13.09.2008г. лице, което е упражнявало дейност като „свободна професия”– частен съдебен изпълнител. Наследниците натова лице са приели наследството. Вие сте лице упражняващо „свободна професия” – адвокат. В тази

ЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗДДС, чл.72, aл. 2,ЗДДС, чл.71, aл. 1

Изх. № 20-00-15221.04. 2016 г. Чл. 113, ал. 1 от ЗДДС чл. 71, ал. 1 от ЗДДС чл. 72, ал. 2 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-152/31.03.2016 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на подаръчни карти, издадени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоставяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му

Изх. № 26-Л-63Дата: 20.02.2019 год. ЗДДС, чл. 131а; ЗДДС, чл. 131б. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на подаръчни карти, издадени от банка и разпространявани от дружество, и карти, предоставяни от дружеството на клиенти по повод игри, рекламни кампании или обезщетения и карти на служителите му В писмо, постъпило в

Подаване на уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК във връзка със заличаване на акционерно дружество, обявено в ликвидация

3_2058/23.07.2013 г. ДОПК, чл. 77, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 4;Относно: Подаване на уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК във връзка със заличаване на акционерно дружество, обявено в ликвидацияСъгласно изложената фактическа обстановка в запитването Вие лицето еликвидатор на„К” АД в ликвидация. Към настоящия момент ликвидацията е на етап разпределение

ЗДДС, чл.28, aл. 1,ЗДДС, чл.28, aл. 2,ЗДДС, чл.30, aл. 2

23-29-46 /16.04.2010 г.ЗДДС,28,ал.1 и 2, чл.30, ал.2Търговско дружество произвежда целулоза. Преобладаващата част от произведената суровина е предназначена за експорт. За износа за Република Турция дружеството ползва услугите на турска фирма превозвач. За удостоверяване на извършения превоз турската фирма предоставя на дружеството копия от ЧМР с оригинален печат на получателя на произведената от Вас суровина. В

Scroll to Top