fbpx

1_ИТ-00-52#1/10.07.2018 г.

1_ИТ-00-52#1/10.07.2018 г.
ЗКПО, чл. 189б, ал.2, т.1-9

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигури-телна практика” с вх.№/2018 г. са описани следните хипотези:
– дружество с предмет на дейност производство на непреработена земеделска продукция има право на преотстъпен корпоративен данък в размер на 6 000 лв. за финансовата 2017 г. През същата тази година дружеството закупува нов актив за 34 000 лв., който отговаря на изискванията на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО.
– през 2018 година е закупен актив на финансов лизинг, като през същата тази година е платена част от стойността. Останалата част ще бъде заплатена съответно през 2019, 2020 и 2021 години.
Във връзка с изложеното са поставени следните въпроси:
1. Може ли разликата от 24 000 лв. да бъде използвана за изпълнение на условията за преотстъпване на корпоративен данък за 2018 г. при първата хипотеза?
2. Може ли цялата стойност на актива да участва еднократно през 2018 г. при преотстъпването на корпоративния данък по чл.189б от ЗКПО във връзка с втората хипотеза?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси изразяваме следното принципно становище:
По първи въпрос:
Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл.189б, ал.2, т.1-9 от ЗКПО.
Съгласно чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, т.е нормата поставя изискване инвестирането да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
В случай че правната сделка по придобиване на актива е реализирана през 2017 г., следва да се приеме, че условието на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО ще бъде изпълнено за преотстъпените данъци за 2017 г. и 2018 г.
Това обаче не е единственото условие с оглед на правомерното преотстъпване на корпоративния данък за двете години. За да възникне правото на преотстъпване, следва да са изпълнени едновременно всички условия в чл.189б, ал.2, т.1-9 от ЗКПО.
Разпоредбата на чл.189б, ал.2, т.9 от ЗКПО регламентира, че за активите по т.1 (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският стопанин не може да е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл.107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
С ограничението на чл.189б, ал.2, т.9 от ЗКПО се цели избягване на двойно публично финансиране за едни и същи приемливи разходи, които в случая са активите по т.1 на същата разпоредба – нови сгради и нова земеделска техника.
Следователно, ако даден актив се явява допустим разход за целите на инвестирането на преотстъпен данък за една година (който преотстъпен данък представлява отделен транш помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014, с отделна дата на предоставяне съгласно §1, т.73 от ДР на ЗКПО), то не е допустимо за същия актив земеделският стопанин да е получател по някоя от помощите, посочени в чл.189б, ал.2, т.9 от ЗКПО, сред които е и преотстъпеният корпоративен данък за друга година.
Във връзка с гореизложеното, ако с преотстъпените данъци за 2017 г. и за 2018 г. е придобит един и същ актив, няма да е изпълнено условието на чл.189б, ал.2, т.9, б.„г“ от ЗКПО, тъй като земеделският стопанин ще е ползвал двойно финансиране от националния бюджет за един самостоятелен дълготраен материален актив (земеделска техника) чрез данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.
По втори въпрос:
С последната редакция на чл.189б, ал.2, т.1 от закона, в сила от 01.01.2014 г. (ДВ, бр.22 от 2015 г.) е посочено, че корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно всички конкретно посочени условия, като едно от тях е, че преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Разпоредбата не поставя начален срок за извършване на инвестирането на преотстъпения данък, но същата регламентира, че инвестирането следва да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. От това, че нормата визира годината, за която се ползва преотстъпване, следва, че началната дата не може да бъде по-рано от 1 януари на годината на преотстъпване. Крайният срок за инвестиране на преотстъпения данъка е ясен и това е 31 декември на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Разпоредбата изисква актива да е придобит в посочения в предходната точка двегодишен срок. Предвид това, че ЗКПО не дефинира термина „придобити” той следва да се разбира в смисъла, вложен в други нормативни актове с общо приложение. Такъв нормативен акт например е Законът за собствеността (ЗС). Съгласно чл.77 от ЗС правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.
От цитираната разпоредба следва, че в описания от Вас случай актива, в който се инвестира преотстъпеният за 2018 г. корпоративен данък, трябва да бъде придобит в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Доколкото правната сделка по придобиване на актива ще бъде реализирана през 2021 г. следва да се приеме, че условието на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО няма да бъде изпълнено, независимо че част от цената на придобиване на техниката е заплатена през 2018 г., 2019 г., 2020 г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Х-17Дата:01.04.2014 год.ДР на ЗДДС, § 1, т. 74Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Във Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-Х-17/31.01.2014 г., е изложено следното:Дружеството е с основна дейност производство на студено-пресовани масла от различни ядкови растения като слънчоглед, орехи, костилки от

Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-11Дата:27-04-2016 год. ЗДДФЛ, чл. 22а ОТНОСНО: Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във връзка с Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-24-36-11 от 21.03.2016 г., Ви уведомявам следното: Съгласно разпоредбата на чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ,

данъчно третиране на доставката на автомобили съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2265/06.08.2010г.ЗДДС, чл.7, ал.2ЗДДС, чл.113, ал.5ППЗДДС, чл.45Относно: данъчно третиране на доставката на автомобили съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС на основание чл.100, ал.1 от същия закон. Осъществява продажби на фабрично нови автомобили(нерегистрирани в България) на френска фирма, която е регистрирана за целите

ЗДДС, чл.111а, aл. 3,ЗДДС, чл.69, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.86, aл. 3,ЗДДС, чл.124, aл. 2,ЗДДС, чл.119

Изх. №26-02-425.04. 2016 г.чл. 17, ал. 1 и 2 от ЗДДС, чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, чл. 111а, ал. 3 от ЗДДС, чл. 124, ал. 2 от ЗДДС, чл. 119 от ЗДДС, чл. 69, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Е“ ООД осъществява внос в САЩ. Стоката се изпраща от производител

Прилагане на разпоредби на ЗКПО, КСО и ЗДДС във връзка с поевтиняване на храна в столова на предприятие

Относно: Прилагане на разпоредби на ЗКПО, КСО и ЗДДС във връзка с поевтиняване на храна в столова на предприятие В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……..06.12.2018 г. Поставени са следните въпроси:1. По какъв начин ще се облага разходът, който предприятието ще прави за поевтиняването на храната описано по-горе

Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

1_20-02-2/15.01.2018 г.ЗДДФЛ, чл. 22г, ЗДДФЛ, чл.23, ал.1, т.9ЗДДФЛ, чл.50, ал.4 и 5ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №/ 2018 г. посочвате, че желаете да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г., към която да приложите и

Започване и прекратяване на дейност от самоосигуряващо се лице – собственик на капитала на търговско дружество

ОТНОСНО: Започване и прекратяване на дейност от самоосигуряващо се лице – собственик на капитала на търговско дружество В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-216/16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:Интересувате се от закупуването на 100% от собствеността на действащо дружество, регистрирано по българското законодателство с

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-14108.04.2015 г. ЗДДС чл. 48 В дирекция …… е постъпило писмено запитване относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По силата на сключен договор с „Н“ ООД, последното предоставя на дружеството лотарийни билети с цел продажба на клиенти в търговски обекти. „Н“ ООДиздава

Scroll to Top