1_ИТ-00-56#1/20.08.2018

1_ИТ-00-56#1/20.08.2018
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1-9

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика“ с вх. №/2018 г. е описана следната хипотеза:
Дружество с предмет на дейност производство на непреработена земеделска продукция има право на преотстъпен корпоративен данък в размер на 12 000 лв. за финансовата 2017 г. На 05.05.2018 г. дружеството получава фактура за аванс за доставка на селскостопанска техника на стойност която отговаря на изискванията на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО на стойност 50 000 лв. – без ДДС. Плащане по фактурата на стойност 60 000 лв. е извършено на 07.05.2018 г. Окончателната фактура по доставката на стойност 120 000 лв. – без ДДС, ще бъде издадена през месец 02.2019 г., в която фактура ще бъде приспаднат аванса. Сумата останала за плащане ще е в размер на 84 000 лв. с ДДС.
Във връзка с изложеното е поставен следния въпрос:
Как може да участва този актив при преотстъпването на данък по чл. 189б за 2017 г. и 2018 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси изразяваме следното принципно становище:
Данъчното облекчение по чл. 189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Разпоредбата не поставя начален срок за извършване на инвестирането на преотстъпения данък, но същата регламентира, че инвестирането следва да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. В случай че правната сделка по придобиване на актива е реализирана през 2019 г., следва да се приеме, че условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО ще бъде изпълнено за преотстъпените данъци за 2018 г. и 2019 г. Това обаче не е единственото условие с оглед на правомерното преотстъпване на корпоративния данък за двете години. За да възникне правото на преотстъпване, следва да са изпълнени едновременно всички условия в чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО регламентира, че за активите по т. 1 (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският стопанин не може да е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
С ограничението на чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО се цели избягване на двойно публично финансиране за едни и същи приемливи разходи, които в случая са активите по т. 1 на същата разпоредба – нови сгради и нова земеделска техника. Следователно, ако даден актив се явява допустим разход за целите на инвестирането на преотстъпен данък за една година (който преотстъпен данък представлява отделен транш помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014, с отделна дата на предоставяне съгласно § 1, т. 73 от ДР на ЗКПО), то не е допустимо за същия актив земеделският стопанин да е получател по някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО, сред които е и преотстъпеният корпоративен данък за друга година.
Във връзка с гореизложеното, ако с преотстъпените данъци за 2018 г. и за 2019 г. е придобит един и същ актив, няма да е изпълнено условието на чл. 189б, ал. 2, т. 9, б. „г“ от ЗКПО, тъй като земеделският стопанин ще е ползвал двойно финансиране от националния бюджет за един самостоятелен дълготраен материален актив (земеделска техника) чрез данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.
Предвид това, че ЗКПО не дефинира термина „придобити“ той следва да се разбира в смисъла, вложен в други нормативни актове с общо приложение. Такъв нормативен акт например е Законът за собствеността (ЗС). Съгласно чл. 77 от ЗС правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.
Предвид обстоятелството, че към запитването не е представен договор и съгласно описаната от Вас фактическа обстановка приемаме, че правната сделка по придобиване на новата земеделска техника ще бъде реализирана през 2019 г. и че условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО няма да бъде изпълнено за 2017 г., независимо че част от цената на придобиване на техниката е заплатена през 2018 г.

5/5

Вашият коментар