fbpx

1_ИТ-00-68/28.09.2018 г.

1_ИТ-00-68/28.09.2018 г.
КСО, чл.10, ал.1
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2,

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” с вх. №/2018 г. е поставен въпроса може ли собственик на регистрирано ЕООД за целите на ЗДДС, при временно прекъсване дейността на дружеството да не се самоосигурява по реда на КСО. Посочва се, че дружеството подава само нулеви декларации по ЗДДС и същото няма наети работници.
С оглед на така поставения въпрос и относимите нормативни разпоредби, изразяваме следното принципно становище:
На основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифици-рани дружества.
Собственик в търговско дружество /ЕООД/, който упражнява трудова дейност в дружеството, е самоосигуряващо се лице по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО и се осигурява по ред, определен в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/.
Задължението за осигуряване за тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице, подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/ до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството – чл.1, ал.1 и 2 от наредбата.
От цитираните разпоредби следва, че упражняването на трудова дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряването. Този общ принцип е изведен в чл.10, ал.1 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. В Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите му актове липсва легална дефиниция на понятието „трудова дейност“.
Личната трудова дейност не трябва да се отъждествява със стопанската дейност на дружеството. За трудова дейност се приема всяко действие на съдружника по повод функционирането на фирмата след вписването й в съдебния регистър.
За целите на осигуряването, достатъчно е дадено лице да попадне в кръга на задължително осигурените лица по чл.4 от кодекса като упражняващо трудова дейност на някое от посочените към същата разпоредба основания, за да е налице задължение за внасяне на осигурителни вноски за същото. Следователно, основание за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване възниква само при наличие на трудова дейност, упражнявана в качеството на собственик в дружеството.
Следва да се има предвид, че упражняването на трудова дейност от лицата по чл.4 от КСО се установява за всеки конкретен случай в хода на административ-ното производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Органите по приходите осъществяват производството самостоятелно. При изпълнение на правомощията си, определени в чл.12, ал.1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона (чл.4 от ДОПК).
Предвид горецитираните разпоредби, в случай, че упражнявате трудова дейност, т.е. полагате личен труд в качеството Ви на собственик в ЕООД, то само тогава за Вас възникнава задължение за осигуряване по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Корекция на подадена справка-декларация и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Корекция на подадена справка-декларация и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-38/ 28.02.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Допусната е грешка в дневник за продажби за м.09.2017г., като са подадени грешни данни за контрагент за фактура №

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-69/ 28.03.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е с предмет на дейност – търговия. През м.март 2019г. е поръчана стока от основен доставчик – регистрирано по

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПОВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 07.02.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Читалище отдава под наем земеделска земя, от която получава рента. Зададен е следният въпрос:Следва ли приходите от отдадена под наем земеделска земя да се облагат с корпоративен данък и необходимо ли е да се

Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, действащо след 1 януари 2007 г.

Изх. № 26-К-23Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-ЖА ………………………..,………………………………Относно: Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, действащо след 1 януари 2007 г.Уважаема госпожо ………….,Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 26-К-23/09.03.2007 г., Ви уведомявам за следното:Въпросите, поставени в запитването Ви са формулирани изключително общо, като не е описана достатъчно

ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 1

№ 784-1/20.06.2013г. чл.43, ал.1 от ЗДДФЛчл.11, ал.1 от ЗДДФЛ В Дирекция ОДОП … е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ….,в което е описана следната фактическа обстановка:Получавате доходи от упражняване на свободна професия- политолог, като се осигурявате по реда на чл.4, ал.3от КСО като самоосигуряващо се лице. Регистрирано лицесте

основанията за задължителна регистрация по чл. 99 от ЗДДС във връзка с предстоящо ВОП. Поради това в тази връзка се допустими всякакви доказателства,

ениев случаите по чл. 107 т.т.3 и 4. Когато е подадено заявление за дерегистрация се прилага чл.109, ал.6 от ЗДДС. След дерегистрацията по ДДС се извършва прекратяване на такава по ДОПК.Чл.111 от ЗДДС1. При дерегистрация по ЗДДС по чл.111, ал.1 се дължи данък, когато лицето е приспаднало данъчен кредит. Значи ли това, че за активи,

гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата, които се осигуряват от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на

Изх. №53-00-4910.05. 2016 г. чл. 13, ал. 4, т. 8 от ЗДДС чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството има договор за агентство (представителство) и договор за посредничество с данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС във Великобритания.Услугите, които

Scroll to Top