Ангажименти за извършване на последващ данъчен контрол на задължени лица, ползвали данъчни облекчения, представляващи минимална или регионална държавна помощ, след 01.01.2007 г.

Изх. № 04-19-161
Дата:13. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: Ангажименти за извършване на последващ данъчен контрол на задължени лица, ползвали данъчни облекчения, представляващи минимална или регионална държавна помощ, след 01.01.2007 г.
Във връзка с искането на Европейската комисия за поемане на ангажименти от страна на НАП за въвеждане на механизъм за последващ контрол на лицата, осъществили преотстъпване на корпоративен данък съгласно ЗКПО, моля да информирате комисията за следното:
Съгласно установената в Република България система, данъчният контрол се осъществява чрез два основни подхода – извършване на ревизии и проверки.
Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.
Проверката е съвкупност от действия на органите по приходите, целящи събиране на информация относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство от задължените лица. С проверка могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, като не се установяват конкретните задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане и за резултатите от нея се съставя протокол, в който се описва установеното.
Преценка относно подхода за контрол, който да бъде предприет по отношение на конкретно лице се извършва в процеса по селекция на задължени лица. С цел постигане на ефективен и ефикасен контрол, ревизии се извършват преимуществено на високо рискови лица и на лица с голяма фискална значимост. При селекцията освен, че се определя риска от не плащане на задължения или от неспазване на законодателството в контекста на общото поведение на задълженото лице, се прави и преценка за ефективността от предприемане на определен вид действия както по отношение на конкретно задължено лице, така и относно конкретен вид задължение.
Предвид ограничените ресурси и с оглед постигане на оптимален обхват на контролната дейност, по отношение на лицата, ползвали данъчни облекчения, минимални или регионални помощи. Националната агенция за приходите ще осъществи следната
система от мерки за последващ данъчен контрол на лицата, ползвали държавна помощ по която и да е от трите схеми (чл.чл. 184, 186 и 187 от ЗКПО):
До 31.10.2008 г. ще бъде извършена проверка по подадените декларации за 2007 г. за установяване на следното:
~ Вида на дейността, осъществявана от лицата – във връзка с ограниченията по чл. 182 от ЗКПО;
~ Финансовото състояние на лицата – с оглед на изключване на тези, които са в затруднение и ликвидация;
~ Местонахождение на осъществяване на дейността — с оглед на изискването (за две от схемите) за осъществяване на дейност или инвестиране в общини с висока безработица;
~ Размера на ползваните държавни помощи от всички източници за последните три години.
С оглед на резултатите декларациите ще бъдат класифицирани в следните групи, по отношение на които ще бъдат предприети съответните действия:
1-ва група – лица, които не отговарят на някое от условията за ползване на съответното облекчение, или са ползвали данъчно облекчение по повече от една от схемите, или са ползвали облекчение в размер над допустимия. На тези лица ще бъдат възложени ревизии с оглед отказване правото на ползване на облекчението;
П-ра група – лица, ползвали облекчение по чл. 184 от ЗКПО, представляващо държавна помощ за регионално развитие. На тези лица ще бъдат възложени проверки, за установяване наличието на инвестиционен проект (бизнес план) за първоначална инвестиция, неговия характер, местоположение, бюджет, срок за реализацията му, както и настоящо състояние. С оглед установеното при всяка проверка, ще бъдат планирани за всяко лице периодични проверки (веднъж годишно) през следващите три години за проследяване изпълнението на инвестиционния проект и останалите условия във връзка с инвестирането на преотстъпените средства. За лицата, които са приключили изпълнението на инвестиционния проект, ще се планират проверки за проследяване запазването му в рамките на общината.
Ш-та група – лица, ползвали облекчение, представляващо минимална помощ по някоя от трите схеми за държавна помощ. На тези лица също ще бъдат възложени проверки за установяване изпълнението на условията за преотстъпване и последващи инвестиции на преотстъпения данък. Проверките ще бъдат възлагани приоритетно на лицата с по-висок размер на ползваното облекчение, като за всички лица, преотстъпили корпоративен данък, който представлява минимална помощ, ще бъдат извършени до края на 2009 г. С оглед установеното при проверките и размера на оставащия за инвестиране данък, ще бъдат планирани за всяко лице последващи проверки, които да бъдат извършени след 31.12.2010 г., за проследяване изпълнението на условията за инвестиции в дълготрайни активи.
На всеки етап от проверките, при установено неизпълнение на условията за преотстъпване на корпоративен данък, ще се извършва данъчна ревизия за установяване на размера и внасяне в бюджета на неправомерно преотстъпения данък.
За ползваните облекчения през следващи години, подходът за контрол ще бъде аналогичен.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//