Анулирането на вече подадени отчети по държави по чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

М-26-П-290#1/31.12.2019 г.

ДОПК, чл. 143ф
ДОПК, чл. 143ш

ОТНОСНО: Анулирането на вече подадени отчети по държави по чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, регистрирано в Централно управление на Национална агенция по приходите (ЦУ на НАП) под горния входящ номер, ни уведомявате, че подадените от „Х БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2017 г. и 2018 г. следва да бъдат анулирани, тъй като многонационалната група от предприятия (МГП), към която принадлежи българското дружество, е избрала да подаде отчети по държави за съответните данъчни години чрез заместващо предприятие майка (surrogate parent entity) с наименование Y HOLDINGS (UK), което е местно лице за данъчни цели на друга държава членка на Европейския съюз. В тази връзка моля да имате предвид, че към настоящия момент не е предвиден специален ред, по който да бъде оттеглен или заличен вече подаден отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК. Доколкото при условията на чл. 143ц, ал. 4 „X БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма задължението да подава отчети по държави по чл. 143ф, Вашето писмо е достатъчно, за да не бъдат взети под внимание при евентуални бъдещи контролни действия данните от подадените вече такива отчети. В допълнение следва да се отбележи, че ако във връзка с горните обстоятелства уведомленията по чл. 143ш от ДОПК за 2017 г. и 2018 г., подадени от „X БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в качеството му на съставно предприятие на МГП, също съдържат некоректни данни, то следва да бъдат направени съответните корекции, като съгласно Указанията за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК, публикувани на интернет страницата на НАП (http://www.nap.bg/page?id=699), това става чрез подаването на ново уведомление за всеки отчетен данъчен период поотделно.

5/5

Вашият коментар