fbpx

Анулирането на вече подадени отчети по държави по чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

М-26-П-290#1/31.12.2019 г.

ДОПК, чл. 143ф
ДОПК, чл. 143ш

ОТНОСНО: Анулирането на вече подадени отчети по държави по чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

С Ваше писмо, регистрирано в Централно управление на Национална агенция по приходите (ЦУ на НАП) под горния входящ номер, ни уведомявате, че подадените от „Х БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2017 г. и 2018 г. следва да бъдат анулирани, тъй като многонационалната група от предприятия (МГП), към която принадлежи българското дружество, е избрала да подаде отчети по държави за съответните данъчни години чрез заместващо предприятие майка (surrogate parent entity) с наименование Y HOLDINGS (UK), което е местно лице за данъчни цели на друга държава членка на Европейския съюз. В тази връзка моля да имате предвид, че към настоящия момент не е предвиден специален ред, по който да бъде оттеглен или заличен вече подаден отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК. Доколкото при условията на чл. 143ц, ал. 4 „X БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма задължението да подава отчети по държави по чл. 143ф, Вашето писмо е достатъчно, за да не бъдат взети под внимание при евентуални бъдещи контролни действия данните от подадените вече такива отчети. В допълнение следва да се отбележи, че ако във връзка с горните обстоятелства уведомленията по чл. 143ш от ДОПК за 2017 г. и 2018 г., подадени от „X БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в качеството му на съставно предприятие на МГП, също съдържат некоректни данни, то следва да бъдат направени съответните корекции, като съгласно Указанията за попълване и подаване на уведомление по чл. 143ш от ДОПК, публикувани на интернет страницата на НАП (http://www.nap.bg/page?id=699), това става чрез подаването на ново уведомление за всеки отчетен данъчен период поотделно.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 2

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Във връзка с постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-102/29.03.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., изразявам следното становище:Посочвате, че сте сключили договор за прехвърляне на дялове от капитала на дружество, в което сте съдружник. Цената, която следва да

ЗДДФЛ, чл.22а

В отговор на направено от Васзапитване с писмо вх.№ …. /08.02.2012г. при Дирекция „ОУИ” гр……………., Ви уведомяваме за следното: В писмото си задавате два въпроса, свързани с прилагането на чл.22а от ЗДДФЛ за данъчното облекчение на млади семейства, а именно:1. Следва ли да се ползва данъчното облекчение, ако договорът за ипотечен кредите сключен преди сключване

право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ДЗЛ, регистрирани за целите на ДДС в ДДЧ.

В Дирекция ”ОУИ” – ………. постъпи писмено запитване с вх. № ………./07.01.2011 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ДЗЛ, регистрирани за целите на ДДС в ДДЧ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е сключило договори с германски фирми за извършване на дейността почистване, шлайфане и боядисване на

Становище по жалба съдържаща въпроси, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европей

Изх. № 94-Н-20Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Становище по жалба съдържаща въпроси, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………………..,Във връзка с поставените от Вас въпроси

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 212

1_ИТ-00-34/ 16.04.2020 г. Чл.13, чл.50 и чл.73 от ЗДДФЛ ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх.№ 2020 г., сте описали следната фактическа обстановка:През 2019 г. физическо лице е получило необлагаеми доходи от еднократни продажби на телефон и златен пръстен. При попълване

Определяне на товароносимост на товарен автомобил.

Относно: Определяне на товароносимост на товарен автомобил. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – .свх. № …/29.02.2012 г., относно определяне на товароносимост на товарен автомобил, Ви уведомяваме за следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице е декларирало с декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ, че е собственик на товарен

ЗДДС, чл.45, aл. 1

Изх.№ 53-02-184 от2011 г.чл. 45, ал.1 от ЗДДСВ писмото е посочено, че дружеството е акционерно дружество, създадено със специална инвестиционна цел и притежава земеделска земя в Република България. Дейността на дружеството е свързана с отдаване под наем на земите и с покупка и продажба на земеделски земи.Въпросът, който се поставя в запитването е: 1.Има ли

прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ОДОП ….

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-9 от 21.11.2017 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ОДОП ….В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество води преговори с юридическо лице – немско дружество /възложител/, регистрирано за целите на ДДС в Германия за извършване на услуга, свързана с проучване

Scroll to Top