fbpx

апорта, срок за преобразуване на сумите в сметка “незавършено производство“ в сметка Капитал“ и др?

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 26.03.2014 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Ще се извърши апорт на непостроена сграда, собственост на дружество с ограничена отговорност-регистрирано по ЗДДС, в капитала на новосъздадено дружество. Другата част от капитала ще бъде парична сума, внесена от съдружник, която сума ще се използва за довършването на сградата с цел продажба.
Поставени са следните въпроси:
1.Дружеството, което апортира сградата, запазва ли правото си на ползване на ДДС по всички получени до момента на апорта покупни фактури и съществува ли изискване за начисляване на ДДС във връзка с апорта?
2.Дружеството, което апортира сградата има ли специални изисквания за подаване на декларации или уведомления относно апорта, срок за преобразуване на сумите в сметка “незавършено производство“ в сметка „Капитал“ и др?
3.Към новосъздаденото дружество има ли специални изисквания за задължителна регистрация по ДДС /каквато ще се извърши с цел ползване на ДДС на разходите по завършване на сградата/, подаване на декларации или уведомления към НАП във връзка с апорта или изискване за начисляване на ДДС при продажбата, а дори да няма все още регистрация по ЗДДС на части от апортираната сграда или при получени аванси от клиенти /които при последваща регистрация биха били обложени с ДДС, ведно с остатъка по сделката/ и др.?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси изразяваме следното становище:
Съгласно чл.10, ал.1, т.3 от ЗДДС, не е доставка на стока или услуга доставката от апортиращия в резултат на извършване на непарична вноска в търговско дружество.Следва да се има предвид, че в такава хипотеза лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.
При извършване на апорт от регистрирано по ЗДДС лице в новоучредено дружество, ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС на новото лице по силата на чл.132, ал.1 от ЗДДС.Задължително се регистрира по този закон лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ. Датата на регистрациятае датата на вписване на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.
Както е посочено по-горе, апортът не е доставка и във връзка с осъществяването му за апортиращото дружество не възникват допълнителни задължения по ДДС.
За новосъздаденото дружество, в което е апортирана сградата, във връзка с довършването на същата ще е налице право на приспадане на данъчен кредит при условията на чл.69, ал.1 от ЗДДС.
При авансови плащания от клиенти, за новото дружество, регистрирано по ЗДДС по силата на чл.132,ще възникне задължение за начисляване на данък съгласно разпоредбите на чл.25, ал.7, чл.113, ал.1и чл.86, ал.1 от ЗДДС.
При продажба на части от сградата ще възникне задължение за начисляване на данък. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка с всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Предвид цитираната норма, облагаема е всяка доставка, свързана със земя и сгради, за която изрично не е посочено в ЗДДС, че има характер на освободена.
В Закона за корпоративното подоходно облагане няма специални норми, които да регламентират посочената в запитването сделка т.е. няма изисквания за подаване на декларации или друг вид уведомяване или спазване на срокове.
Доколкото разбираме въпросът Ви във връзка със „срок за преобразуване на сумите в сметка „Незавършено производство“ в сметка „Капитал““, считаме че е относим към прилагане на счетоводното законодателство. Националната агенция за приходите разяснява правата и задълженията на данъчно задължените лице във връзка с прилагане на данъчното и осигурителното законодателство. Въпросите свързани с прилагането на счетоводното законодателство са от компетентността на дирекция „Данъчна политика“ към , поради което може да поставите въпросите пред посочената дирекция като формулирате по-пълно и по-ясно конкретната фактическа обстановка.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Начин на възстановяване на платен ДДС в България от чуждестранно юридическо лице, в сила от 01.01.2009 г.

ОТНОСНО: Начин на възстановяване на платен ДДС в България от чуждестранно юридическо лице, в сила от 01.01.2009 г.УВАЖАЕМИГОСПОДИНСИНЕВ,Във връзка с постъпило запитване с вх. № г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, е описаната следната фактическа обстановка:Фирма ЕООД Великобритания възлага на български предприятия изработка на шивашки изделия, за които предприятията фактурират услугата

отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. №26-А-282Дата: 22.10.2019 год. ЗДДС, чл.167а ОТНОСНО: отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството внася в страната стоки – медни концентрати, меден скрап и

данъчни аспекти на сделки, свързани с осъществяване на сондажни дейности в изключителната икономическа зона на България по договор за изпълнение от дружество, регистрирано в Швейцария

Изх. № 24-39-151Дата: 18.01.2016 год.ДР на ЗКПО, § 1, т. 2;ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 31, т. 4, буква „а“;ЗДДС, чл. 86, ал. 3.Относно: данъчни аспекти на сделки, свързани с осъществяване на сондажни дейности в изключителната икономическа зона на България по договор за изпълнение от дружество, регистрирано в ШвейцарияВнае постъпило Ваше писмено запитване, заведено

определяне на приложимото законодателство за работещи за българска фирма в чужбина

2_2263/ 25.08.2008 г.Регламент 1408/71 – чл.13 /2/ а чл. 14 (1) (а)ОТНОСНО: определяне на приложимото законодателство за работещи за българска фирма в чужбина Отправили сте писмено запитване до Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, гр……………., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Варна,заведено в регистърас вх. № От изложената в

ЗДДС, чл.112, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.13, aл. 1,ЗДДС, чл.86, aл. 1,ЗДДС, чл.63

чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, чл. 63, чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 117, ал. 1 и чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, Изх. № 20-00-5804.03.2015 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-58/05.02.2015 г. във връзка с прилагането на

Изх. № 23-29-52#1/25.07.2017 г.

Изх. № 23-29-52#1/25.07.2017 г. ЗКПО – чл. 204, ал.1, т. 2, б „б“КТ – чл. 293, чл. 294 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-52/…….2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Кодекса за социално осигуряване (КСО). В запитването е изложена

Становище на НАП с Изх. № 26-Е-64 от Дата: 05.11.2019 год.

Изх. № 26-Е-64Дата: 05.11.2019 год.ДР на ЗДДС, §1, т. 84;ДР на ЗДДС, §1, т.87; ДР на Наредба №Н-18, §1, т. 19. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Приложение на разпоредбата на чл.163а от ЗДДС.

2_184-1/04.02.2009ДДС, чл.163аОтносно: приложение на разпоредбата на чл.163а от ЗДДС. Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В, изразявампринципно становище по прилагане на чл.163а от ЗДДС. В запитването описвате следната фактическа обстановка: През данъчен период 01.10.-31.10.2008 год. ЕАД ”Н” е упражнило право на данъчен кредит по фактура

Scroll to Top