Авансово облагане на доходите, придобити от физически лица за извършване на услуги по писмени преводи на документи. Прилагане на чл.26 от Закона за данък върху добавената стойност във връзка със закуп

Изх. № 24-34-803
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Авансово облагане на доходите, придобити от физически лица за извършване на услуги по писмени преводи на документи. Прилагане на чл.26 от Закона за данък върху добавената стойност във връзка със закупувани и използвани за дейността държавни таксови марки.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – София и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-803, Ви уведомявам следното:
1 . По прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Видно от изложеното в запитването, основната дейност на дружеството е превод и легализация на документи и поставеният в тази връзка въпрос е относно авансовото облагане на възнагражденията, които ще изплащате на физически лица – преводачи, които не са в трудови правоотношения с дружеството.
Възнагражденията, изплащани на физически лица, които упражняват свободна професия, както и възнагражденията, изплащани по извънтрудови правоотношения с физически лица, които не са регистрирани като упражняващи свободна професия,подлежат на авансово облагане. Съгласно чл.43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ), авансовият данък се дължи от момента, в който облагаемият доход на лицето от всички източници на облагаеми доходи по смисъла закона, намален с внесените през годината задължителни осигурителни вноски, превиши размера на необлагаемата годишна данъчна основа. Данъкът е в размер 15 на сто от придобития облагаем доход. Когато платец на дохода е предприятие, данъкът се определя и удържа от предприятието при изплащането на дохода. Удържаният данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца – в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан (чл.65, ал.10 и чл.66 от ЗДЦФЛ).
Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, предприятието – платец издава за изплатените доходи и авансово удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Образците на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ са утвърдени със Заповед № ЗМФ-1821 от 27.12.2006 г. (обн., ДВ, бр.З от 12.01.2007 г.). Когато изплащаното възнаграждение или част от него подлежат на авансово облагане, получателят на дохода декларира това обстоятелство и на ред 4 от „Сметка за изплатени суми“ попълва сумата, която следва да се обложи.
Във връзка с определянето на авансовия данък е необходимо уточнението, че съгласно чл.29, т.4 от ЗДДФЛ облагаемият доход за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения се определя, като придобитият доход се намалява с 35 на сто разходи за дейността. Изключение е установено в разпоредбата на чл.29, т.1от същия закон, в която за авторските възнаграждения са предвидени 70 на сто разходи за дейността. За целите на ЗДДФЛ „авторски и лицензионни възнаграждения“ са тези по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане,а именно:„плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение,включително кинофилми, записина радио-илителевизионнопредаванеилисофтуер; навсекипатент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит… “.
Отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката, са уредени със Закона за авторското право и сродните му права. На основание чл.З, ал.2, т.1 във връзка с чл.4, т.1 от същия закон преводите, с изключение на официалните преводи на нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, са обект на авторско право. Следователно за целите на авансовото облагане (както и за целите на годишното облагане) облагаемият доход за авторските възнаграждения се определя като придобитият доход се намалява със 70 на сто разходи за дейността, а за възнагражденията, които не са авторски по смисъла на закона – с 35 на сто разходи за дейността.
2. Относно поставените в р. II въпроси по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.
Данъчна основа по смисъла на ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това дали доставката е облагаема или освободена.
Предвид разпоредбата на чл.26, ал.2 ЗДЦС, както и при съобразяване с решение от 14.07.1998 г. по дело С – 172/96 на Европейския съд – в Люксембург (страни по делото са Сотгш58юпег8 оИ Сш1от8 & Ехс1зе и Р1М №1юпа1 Вапк оС СЬюа§о) данъчната основа следва да бъде определена на основата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от трето лице. В тази сума не се включва данъкът върху добавената стойност. Нов момент в ЗДДС е уточнението, че не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер (за сравнение в стария ЗДДС всички получени от доставчика лихви за забава и неустойки, пряко свързани с доставката, са елемент на данъчната основа).
Тази стойност винаги се изразява в лева и стотинки, независимо дали доставката се заплаща в пари, заместващи парите платежни средства или в насрещно прехвърлени вещни права върху стока (съответно предоставена услуга). Така определената данъчна основа се увеличава с:
-всички други данъци и такси, ако такива са дължими за доставката;
-всички субсидии и финансирания, които са пряко свързани с доставката;
-съпътстващи разходи, начислени от доставчика на получателя;
-стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали, ако не подлежат
на връщане.
В конкретната хипотеза, визирана в писменото Ви запитване, и предвид регламентираните с чл.26, ал.З, т.1 – 4 ЗДЦС увеличения, при определянето на данъчната основа следва да добавите като елемент на възнаграждението и всички други данъци и такси, дължими за доставката, съгласно разпоредбата на чл.26, ал.З, т.1 във връзка с чл.26, ал.2 ЗДЦС.
Без оглед гореизложеното, необходимо е да имате предвид, че, съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбите на чл.З, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте длъжен да посочвате Вашата идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл.З от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви.
//

Оценете статията

Вашият коментар