Данъчно третиране на доходите от продажба на гора, реституирана по реда на нормативен акт, и на доходите от продажба на дървесина от реституирана гора. Деклариране на доходите от наем.

Изх. № 24-34-797
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от продажба на гора, реституирана по реда на нормативен акт, и на доходите от продажба на дървесина от реституирана гора. Деклариране на доходите от наем.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – София и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-797), Ви уведомявам следното:
1. Съгласночл.13,ал.1,т.26отЗаконаза данъцитевърху доходитена
физическителица(ЗДДФЛ)доходите отпродажбаили замянанаимущество,
реституирано по реда на нормативен акт, не са облагаеми.
Следователно доходите от продажбата на гора, реституирана по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и горския фонд, не се облагат с данък. По аргумент от чл.52, т.2 от ЗДДФЛ същите не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.
2. Указаната в т.1 разпоредба на ЗДДФЛ освобождава от облагане доходите от
продажбата на реституираната земя, но не и от продажбата на добивите от тази гора.
Доходите от дърводобив са в обхвата на доходите от горско стопанство. Физическите лица, които не са търговци, формират облагаем доход от горско стопанство, като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността (чл.29, т.2 от ЗДДФЛ). На основание чл.50 от ЗДДФЛ доходите от горско стопанство подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.
3. На основание чл.50, ал.1, т.1 от ЗДЦФЛ местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Следователно доходите от наем, като доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация, независимо от обстоятелството, че не превишават необлагаемата годишна данъчна основа.
//

Оценете статията

Вашият коментар