Данъчно третиране на доставка на услуги по ЗДДС в сила от 01.01.2007г.;

Изх. № 24-34-84……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Данъчно третиране на доставка на услуги по ЗДДС в сила от 01.01.2007г.;
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-84/09.02.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
„………………..“ ООД – регистрирано лице по ЗДДС, има за предмет на дейност разработване на специфичен софтуер за управление, наблюдение и събиране на данни от устройства работещи в индустриалната среда. Контрагент на дружеството е фирма от Франция, на която се преотстъпва правото на ползване на разработения от българската фирма софтуер под формата на продажба на лицензи.
Въпросът Ви е:
Имате ли основание за задължителна регистрация по материалния закон при надхвърляне оборот от 50 хил. лева от такива доставки на услуги?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка в Запитването, считаме, че българската фирма извършва доставки на услуги по смисъла на чл.9, ал.2, т. 1 от материалния закон, а именно – продажба или прехвърляне на права върху нематериално имущество, с получател по доставките – фирма от Франция.
По смисъла на чл.21, ал.З, т.2, б.“а“ от Закона, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, в случаите, когато предоставяните услуги са: предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу – хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер.Определението за „стандартен софтуер“ е дадено с текста на Параграф Първи, т.25 от Допълнителните разпоредби на материалния закон.
Доколкото посочения в Запитването софтуер се определя като „различен от стандартен софтуер“, на основание чл.21, ал.З, т.2. б.“а“ от Закона, мястото на изпълнение на посочените в Запитването доставки е територията на страната, където се намира седалището или постоянният обект на получателя по същите, а именно, територията на Франция. Съгласно чл.82, ал.2,т.2 от същия нормативен акт, данъкът е изискуем от получателя по услугите.
Съгласно разпоредбите на чл.96, ал.З във връзка с ал.1 на същата законова разпоредба, в облагаемият оборот не се включват доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и ал.З от Закона.
Разпоредбите на чл.100 от материалния закон предвиждат възможност данъчно задължените лица да се регистрират по избор по ЗДДС, когато за тях не са налице условията за задължителна регистрация на основание чл.96, ал.1 от закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *