авансово облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО.

Изх. № 24-34-615……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: авансово облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-615/ 11.07.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
По 1-ви въпрос:
Видно от изложеното в запитването, дружеството е приключило 2006 г. с данъчна загуба. За първото тримесечие на 2007 г. са направени месечни авансови вноски за корпоративния данък, изчислени по формулата на чл.85 от ЗКПО с данъчна ставка 1 5%.
Действащият след 1.01.2007 г. ЗКПО, глава четиринадесета запазва принципа на отменения ЗКПО (чл.56) за текущо авансово облагане с корпоративен данък.
Съгласно чл.84 от ЗКПО данъчно задължените лица, формирали данъчна печалба за предходната година, правят месечни авансови вноски.
Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. Т.е. лицата, които не са формирали предходната година данъчна печалба са задължени да правят тримесечни авансови вноски. Следователно дружеството, приключило 2006 г. с данъчна загуба е на тримесечен режим на авансови вноски за корпоративен данък през 2007 г.
Тримесечните авансови вноски се определят по формулата на чл.87 от ЗКПО:
АВ тримесечна = ДП х ДС — А В внесени където:
ДП е данъчната печалба от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък – за 2007 г. е 1 0 на сто;
АВ внесени са внесените авансови вноски от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска.
Авансовата вноска за второ тримесечие на текущата година следва да бъде определена като се преобразува счетоводния финансов резултат (§ 1. т. 16 от ДР на ЗКПО) за периода от 1.01.2007 г. до 30.06.2007 г. и ако данъчния финансов резултат (ДФР) е положителен – ДП, лицето може да упражни правото си на пренасяне на данъчната загуба от 2006 г. до размера на този положителен ДФР. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния ДФР преди приспадане на данъчната загуба, се приспада пълния й размер, а върху разликата следва да бъде приложена ДС 1 0 на сто, за да се определи корпоративния данък. От него се намаляват платените авансови вноски (дори и неправилно определени на база резултата от 2005 г. за месеците януари, февруари и март) от началото на годината до 30 юни, като разликата представлява дължимата авансова вноска за корпоративния данък за второ тримесечие на 2007 г. Данъчно задължените лица, които правят тримесечни авансови вноски ги правят до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
ЗКПО не регламентира специално документиране на изчисляването на авансовите вноски за корпоративния данък.
По 2-ри въпрос:
Съгласно чл.55, ал.2 от ЗКПО годишните амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават посочените в разпоредбата размери. При промяна в счетоводната политика на предприятието, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти, стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят.
Когато се промени счетоводната политика, при определяне на ДФР счетоводният финансов резултат за текущата година се коригира по начина и със сумите, с които биха се коригирали ДФР-ти за предходните години, ако променената счетоводна политика е била прилагана през тези години (чл.82, ал.1 от ЗКПО).
Съгласно чл.82, ал.5 от ЗКПО алинеи 1-4 не се прилагат при промяна на счетоводната политика, свързана с данъчни амортизируеми активи.
//’

Оценете статията

Вашият коментар