данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО и ЗДДС.

Изх. № 24-34-620……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО и ЗДДС.
По повод Ваше писмено -запитване с вх.№ 24-34-620/ 13.07.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
По 1-ви въпрос:
Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност.
Действащият от 1.01.2007 г. ЗКПО урежда облагането на печалбата на местните юридически лица, които не са търговци от:
сделки по чл.1 от Търговския закон, както и
отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
Независимо, че данъчният закон вече не използва понятието „стопанска дейност“, при квалифицирането на приходите от дейности, облагаеми с корпоративен данък, следва да се прилагат възприетите в данъчната практика критерии при определяне на приходите от стопанска дейност. Като стопанска дейност се третира всяка дейност (включително и еднократна сделка), за която получената насрещна престация е определена на пазарен принцип, с цел реализиране на печалба. Има се предвид и условието сделките да се извършват по занятие, т.е. да имат относително постоянен характер и да се извършват с оглед реализирането на доход/печалба.
Изложеното по-горе е приложимо и по отношение на приходите от сделки по програма САПАРД или други програми, финансирани от ЕО. както и по договори, изброени в писмото, в случай, че цената е определена при пазарни условия за реализиране на печалба. Съгласно чл.З, ал.З от ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Те са длъжни да формират данъчен финансов резултат от стопанската дейност и да начислят корпоративен данък при условията на ЗКПО. Данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат (§ 1, т. 16 от ДР на ЗКПО), преобразуван по реда на част втора на ЗКПО. Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба (положителния данъчен финансов резултат). За 2007 г. данъчната ставка за определяне на корпоративния данък е 10 на сто.
Като предприятия по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството (ЗСч), ЮЛНЦ прилагат счетоводната нормативна уредба на общо основание. СС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност. За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите счетоводни стандарти. Счетоводното третиране на правителствените дарения и помощи е регламентирано в СС /МСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. И в двата
1
стандарта се разглеждат общите правила, които трябва да се прилагат при отчитане и оповестяване на правителствените дарения, както и при оповестяване на други форми на правителствена помощ. Тези правила се прилагат от всички предприятия, които получават правителствени дарения и/или правителствена помощ.
По 2-ри въпрос:
Съгласно чл.95 от ЗДДС на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от същия закон.
В чл.12 от ЗДДС са регламентирани облагаемите доставки по този закон и това е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон пес място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Данъчно задължено е лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, по смисъла на чл.З, ал. 1 от ЗДДС.
Алинея 2 на чл.З от ЗДДС урежда понятието „независима икономическа дейност“ и това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
//
Следователно дружеството, извършвайки възмездни сделки, посочени в чл. 1 от ТЗ/попада в обхвата на данъчно задължените лица. по смисъла на чл.З от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар