данък, удържан при източника върху доходи на чуждестранни лица по ЗКПО.

Изх. № 24-34-613……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данък, удържан при източника върху доходи на чуждестранни лица по ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-613/ 11.07.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
Доходите от източник в страната, посочени в чл.12, ал.2, 3, 5 и 8 от ЗКПО, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. При определянето на източника на доход по този член мястото на изплащане на дохода не се взема предвид.
Съгласно §1, т.9 от ДР на ЗКПО по смисъла на закона „Възнаграждения за технически услуги“ са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.
В случай, че чуждестранната фирма оказва услуги, с елементи на консултации, препоръки по условията на договарянето на банковата гаранция, начислените суми за възнаграждението са доход от възнаграждения за технически услуги и подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО.
изпълнителен директор на националната агенция за приходите’

Оценете статията

Вашият коментар