бъдещо сключване на договори не е компетенцията на Националната агенция за приходите.

Изх. № 53-00-614/27.10.2011 г.
ППЗДДС, чл.79а, ал.6, т.2
В дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ..… г. В запитването е отправено искане за разяснение на отговор на запитване с изх.№ … г., изготвен от ДОУИ, касаещ приложение на разпоредбата на чл.79а, ал.6, т.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Съгласно §9, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите (ЗГ) от датата на вписването в търговския регистър държавните предприятия по приложение № 1 са правоприемници на активите и пасивите, както и на архива на съответните държавни ловни стопанства по приложение № 2, т.1 – 25 от Закона за лова и опазване на дивеча, както и на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства.
Също така, в ал.3 на § 9 е указано, че от датата на вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по ал.2 стават териториални поделения на държавното предприятие, в чийто район на дейност попадат.
В чл.174, ал.1, т.1 от ЗГ, териториалните поделения на държавните предприятия сключват от свое име, за своя сметка и на своя отговорност търговски и други договори в рамките на предоставените им от закона и от директора на държавното предприятие правомощия.
Предвид изложеното, разпоредбата на чл.79 а от ППЗДДС може да бъде приложена по отношение на договори, сключени с териториалните поделения на държавните предприятия, тъй като същите ще запазят частично своята правосубектност след преобразуването.Това няма да е налице за новосъздадените държавни предприятия, тъй като същите нямат да притежават качеството на универсални правоприемници на държавните горски стопанства (§ 9, ал.2 от ЗГ).
За да бъде приложен режима на чл.79а от ППЗДДС при сделки по които доставчик е новосъздаденото държавно предприятие от клаузите на договора следва да е видно, че държавното предприятие действа в качеството си на правоприемник на активите на съответното държавно горско стопанство, което отговаря на условията на чл.79а от ППЗДДС.
По отношение на т.2 от запитването, следва да имате предвид, че тълкуването на клаузи относно бъдещо сключване на договори не е компетенцията на Националната агенция за приходите.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *