Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-620/25.10.2011 г.
ЗДДС, чл.3, ал.1 и ал.2
чл.5
ДОПК, чл.17
чл.96, ал.1, ал.2 и ал.5
ЗКПО, чл.10
чл.113, ал.1 и ал.3
чл.160, ал.1, т.1 и 2
чл.161, ал.1
чл.160, ал.2
§ 24 от ДР
чл.46, ал.1, т.4
чл.118, ал.1
чл.119, ал.1
В дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № === относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването посочвате, че основната дейност, която желаете да развивате е покупка на благородни метали (основно злато, сребро и платина) и продаването им за преработка. По отношение на това са зададени следните въпроси:
1. Как се третира този вид дейност и законите, които я касаят?
2. При положение, че подлежите на регистрация по ЗДДС, кои от сделките се облагат с ДДС? Тази дейност (която се явява основна за Вашето ЕООД) подлежи ли на облагане по ЗДДС?
3. Какъв вид документ трябва да издавате при покупка от клиенти и съответно при продажбата на закупения материал за скрап (за претопяване) – с начислен ДДС или без начислен ДДС на физически и юридически лица?
4. Какво е правилното наименование на длъжността по НКПД на персонала, зает в този вид дейност?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразяваме следното становище:
Правната уредба на дейността по добиване, преработване и сделките с благородни метали и скъпоценни камъни се съдържа във Валутния закон (ВЗ) и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие (Обн. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007 г.)
Съгласно чл.13, ал.1 от ВЗ, лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. По смисъла на ал.3 на същата разпоредба, Министерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра, както и изискванията към дейността на лицата по ал.1.
В изпълнение на чл.13, ал.3 от ВЗ е приета Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.
Съгласно чл.17 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) НАП разяснява правата и задълженията на лицата във връзка с прилагане на данъчните и осигурителните закони. За разяснение на ВЗ и Наредбата следва да се обърнете към Министерството на финансите.
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност” е дадена в чл.3, ал.2 от Закона – „Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него”.
Що се касае до дейността по закупуването на благородни метали и продажбата им за преработка, същата ще представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, тъй като същата ще се осъществява редовно и по занятие. В този случай, сделките ще попаднат в предметния обхват на ЗДДС.
Чл.96, ал.1 от ЗДДС указва, че всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
В конкретния случай, благородните метали представляват стока по смисъла на чл.5 от ЗДДС. Доставките на благородни метали са облагаеми при условията на чл.12 от ЗДДС, доколкото не са освободени на основание чл.46, ал.1, т.4 от закона.
При изпълнение на условията за задължителна регистрация по ЗДДС, за Вас ще възникне задължение за начисляване на данък при продажбата на благородните метали.
От запитването не става ясно дали ще извършвате сделки с инвестиционно злато. В тази връзка следва да имате предвид следното:
Съгласно чл.160, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС, освободени са доставките, свързани с инвестиционно злато, които за целите на закона са:
– доставки на инвестиционно злато, включително: на инвестиционно злато, представено от сертификати за разпределено или неразпределено злато; злато, което се търгува по сметки; заеми на злато и суапове, с право на собственост или иск по отношение на инвестиционно злато; доставки, засягащи инвестиционно злато с фючърсни и форуърдни договори, водещи до прехвърляне правото на собственост или иск по отношение на инвестиционно злато;
– услуги на агенти, които действат от името и за сметка на друг, във връзка със доставки на инвестиционно злато.
В чл.160, ал.2, изр.второ от ЗДДС е указано, че данъчно задължени лица, които произвеждат инвестиционно злато или преработват злато в инвестиционно злато, както и данъчно задължени лица, които обикновено доставят злато за промишлени цели, могат да изберат доставките по ал.1, т.1 да бъдат облагаеми.
В § 24 от ДР на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието „Инвестиционно злато”. Съгласно същото това е:
а) злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;
б) златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:
аа) чистотата им е равна или по-голяма от 900 хилядни;
бб) изсечени са след 1800 г.;
вв) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;
гг) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.
Начисляването на данъка, съгласно чл.161, ал.1 от ЗДДС, се извършва от получателя – регистрирано по този закон лице, при
– доставки на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече;
– доставки, свързани с инвестиционно злато, за които е упражнено правото по чл.160, и във фактурата, издадена от доставчика, е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя. Данъкът се начислява с издаване на протокол.
Относно документирането на сделките с благородни метали, които възнамерявате да извършвате, следва да имате предвид следното:
В чл.113, ал.1 е регламентирано, че всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117.
Ал.3 на чл.113 от ЗДДС указва случаите, при които може да не се издава фактура. Съгласно чл.113, ал.3, т.1 от Закона, фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице.
Също така, съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.
Съгласно чл.119, ал.1 от ЗДДС, за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Съдържанието на обобщената информация е опредебено в чл.112, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Съгласно чл.10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. По силата на чл. 4. ал. 3 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
Що се касае до поставеният въпрос относно правилното наименование на длъжността по НКПД на персонала, зает в този вид дейност, компетентно да изрази становище е Министерството на труда и социалната политика.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *