банковите сметки; размера на доходите; размера на начислените, установените или платените данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на данък, раз

Изх. №53-00-162/ 21.09.2017 г.
чл. 72, ал. 1 от ДОПК
чл. 74 и чл. 75 от ДОПК
чл. 87, ал. 6 от ДОПК
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-162/31.07.2017 г., както и повторно запитване по същите въпроси с вх. №53-00-162/03.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Фактическа обстановка, изложената в запитването е следната:
Като управител на дружество за счетоводно обслужване „С“ ЕООД сте упълномощен с нотариално заверено пълномощно да представлявате клиентите си. С пълномощното, текстът на което сте приложили като доказателство, са Ви дадени права да представлявате най-общо пред НАП, НОИ и други институции в предвидените от закона случаи и да подписвате и подавате по електронен път, чрез използването на универсален електронен подпис (УЕП) декларации, документи и данни по данъчно-осигурителното и трудово законодателство, както и други справки, декларации и волеизявления, както и да приемате от името на задълженото лице (ЗЛ) електронни изявления от НАП. Твърдите, че до края на месец юли 2017 г. не сте имали проблем във взаимоотношенията си с НАП във връзка с отразените в текста на пълномощното дейности, но на 28.07.2017 г. Ви е отказано получаването на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения на Ваш клиент, с мотива, че има нови указания от ръководството на НАП, относно съдържанието на пълномощното, с което да представлявате клиентите си.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Какъв текст трябва да съдържа пълномощното, който да позволява да осъществявате представителство на клиентите си пред органите на НАП?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В Дял първи, Глава девета, озаглавена „Данъчна и осигурителна информация“, в разпоредбите на чл. 72 – чл. 75 от ДОПК се съдържа уредбата относно данъчно-осигурителната информация (ДОИ). В чл. 72, ал. 1 от ДОПК е указано какво представлява ДОИ: конкретни индивидуализиращи данни за задължените лица и субекти относно: банковите сметки; размера на доходите; размера на начислените, установените или платените данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на данък, размера на данъчния кредит и данъка при източника на доходите, с изключение на размерите на данъчната оценка и дължимия данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ); данните от търговска дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна; всички други данни, получени, удостоверени, подготвени или събрани от орган по приходите или служител на НАП при осъществяване на правомощията му, съдържащи информация по т. 1 – 4. Данните за лицата, станали известни на служителите на НАП и представляващи ДОИ се използват единствено при прякото изпълнение на служебните задължения на органите на агенцията. Служителите са длъжни да опазват тази информация в тайна, на което задължение кореспондира правото на лицето на опазване в тайна на сведенията, фактите и данните, представляващи ДОИ. При неизпълнение на задължението за опазване в тайна на ДОИ, за органите на НАП е предвидена административно-наказателна отговорност.
Специален ред за разкриване на ДОИ по искане на изрично оправомощените от закона органи е регламентиран в чл. 74 и чл. 75 от ДОПК. На всяко друго лице, на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК, ДОИ се разкрива само с писмено съгласие на ЗЛ, за което се отнася информацията.
Следва да имате предвид, че ако в удостоверението по чл. 87, ал. 6 от ДОПК на Ваш клиент е посочен размерът на негово публично задължение, тези данни представляват ДОИ, поради което в нотариално завереното пълномощно за получаването на удостоверението от трето лице, субектът следва да направи изрично волеизявление в посочения смисъл, предвид чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК. Съгласно
чл. 87, ал. 7 от ДОПК волеизявление за предоставяне на ДОИ от данъчно-осигурителната сметка, или съдържаща се в удостоверението за наличие на задължения, може да бъде направено и пред орган по приходите от лицето, за което се отнася тази информация.
Във връзка със запитване от председателя на Управителния съвет на Института на професионалните счетоводители в България по прилагането на Регламент (ЕС)
№ 910/2014 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз и достъпа до услуги, чрез които се достъпва данъчна и осигурителна информация, изпълнителният директор на НАП е изготвил отговор с писмо изх. №33-00-617/07.07.2017 г., което прилагаме към настоящия отговор. Видно от писмото, за пълен достъп до електронните услуги, предоставяни от НАП, свързани с достъп до данъчно – осигурителната сметка на лицето, е необходимо последното да направи изрично волеизявление пред орган по приходите, с което да изрази съгласие за предоставяне на такъв достъп на конкретно трето лице, или третото лице да представи нотариално заверено пълномощно, съдържащо същото изрично волеизявление по смисъла на чл. 74, ал. 2,т. 1 от ДОПК.
Изрично указваме, че когато удостоверението по чл. 87, ал. 6 от ДОПК не съдържа ДОИ, т.е. удостоверява само липса на задължения, нотариална заверка на пълномощното и изрично съгласие за предоставяне на ДОИ не се изискват по аргумент от чл. 74, ал. 2, т. 1 и чл. 87, ал. 7 от ДОПК.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие от писмо изх. №33-00-617/07.07.2017 г. на изпълнителния директор на НАП – 3 стр.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *