прилагане на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ

Изх. №37-00-241
Дата:16.01.2012 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 3
Относно: прилагане на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ
В отговор на поставените въпроси относно заплащане на данък върху превозните средства от купувача на автомобил за периода от месеца на придобиването до края на годината, за който период данъкът е платен от продавача, изразяваме следното становище:
Установяването и събирането на местните данъци, в това число на данъка върху превозните средства, е от компетентността на общините – чл. 4, ал. 1 ЗМДТ . На изпълнителния директор на НАП е възложено издаването на методически указания по прилагането на закона /чл. 4, ал. 6 ЗМДТ/.
Според правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ за превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, собствениците заплащат данък в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес /за физически лица/, съответно седалището /за предприятия/ на собственика, подал декларацията – чл. 61 ЗМДТ.
Когато при прехвърляне на собствеността на превозното средство предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година, новият собственик не заплаща данъка – чл. 54, ал. 3 ЗМДТ.
Разпоредбата е създадена в настоящата си редакция с приемането на ЗМДТ през 1997 г.Целта е да се избегне двойно плащане на данъка /от прехвърлителя и приобретателя/ за годината на прехвърляне на превозното средство. В този си вид правилото не създава проблеми, когато прехвърлителят и приобретателят имат постоянни адреси, съответно седалища на управление, в една и съща община. Несъответствия се получават когато прехвърлителят и приобретателят имат постоянни адреси или седалища в различни общини, в който случай данъкът, платен от прехвърлителя, е постъпил в приход на общината по постоянния адрес/седалището на последния, а не в общината по постоянния адрес на настоящия собственик, както изисква чл. 61 ЗМДТ.
Изложеното несъответствие не формира мотиви срещу прилагането на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ, който е създаден като особено правило в интерес на данъчнозадълженото лице, още повече, че текстът не е претърпял никакви изменения след съществените промени в закона, възлагащи администрирането на местните данъци на общините. В този смисъл считаме, че ако приобретател на превозно средство представи документ за платен от прехвърлителя данък до края на годината /или за ? от нея/няма основание от приобретателя да се събират задължения за периода, за който данъкът е платен, независимо дали двете лица имат постоянни адреси, съответно седалища в една и съща община.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/К. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар