ЗКПО, чл.71,ЗКПО, чл.72,ЗКПО, чл.70, aл. 2

Изх. №53-00-22/24.02.2016 г.
ЗКПО – чл. 70, ал. 2
ЗКПО – чл. 71
ЗКПО – чл. 72
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-22/…2016 г. и вх. №23-22-356/…2016 г., препратено от ТД на НАП, където е подадено същото запитване във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е декларирало отрицателен данъчен финансов резултат – данъчна загуба за миналите 2009, 2010 и 2011 години, както следва:
-2009 г. – 122 080,30 лв.
-2010 г. – 68 074,20 лв.
-2011 г. – 48 763,07 лв.
За следващите 2012, 2013 и 2014 години декларираните резултати са данъчни печалби.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли данъчната загуба за 2009 г. да намери отражение в помощната справка за пренасяне на данъчни загуби за целите на попълване на годишната данъчна декларация за 2015 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Пренасянето на данъчните загуби в следващите данъчни периоди е регламентирано в глава единадесета „Пренасяне на данъчна загуба” от ЗКПО(чл. 70 – чл. 74). Данъчно задължените лица, които формират данъчна основа по реда на част втора от ЗКПО, имат право да пренасят данъчната загуба. Упражняването на това право е по избор на лицето. Когато данъчно задълженото лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години след реализирането й. Правото на избор се упражнява чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Т.е. данъчно задълженото лице избира дали да упражни правото да пренесе данъчната загуба, но моментът на приспадане не е по избор, а е точно определения в изречение първо на чл. 70, ал. 2 от ЗКПО. Ако лицето не пренесе данъчната загуба в този момент, то губи правото си на приспадане на данъчната загуба.
Редът за приспадане е регламентиран в чл. 71 от ЗКПО. Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултатат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадането ?, приспада се пълният ? размер. Съгласночл. 72 от ЗКПО за нововъзникналите данъчни загуби се прилагат разпоредбите на тази глава, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите данъчни загуби 5-годишният срок започва да тече от годината, следваща годината на възникването им.
Според представените факти в запитването, както е видно и от подадените годишни данъчни декларации (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО на дружеството за посочените периоди, данъчната загуба за 2009 г. е пренесена, посочена на предвидените редове като намаление на данъчния резултат в ГДД за 2012 г. и 2013 г., като през 2013 г. е пренесена/ приспадната и част от данъчната загуба за 2010 г.
Съгласно чл. 7 от ЗКПО образците на декларации и на други документи по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародватв „Държавен вестник“. В утвърдената форма на ГДД по чл. 92, образец 1010, за 2015 г. не фигурира справка за пренасяне на данъчни загуби. Тази справка е част от помощните справки, попълването на които не е задължително. При необходимост същите могат да се ползват за целите на попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, за улеснение при определяне на суми, с които се преобразува счетоводния финансов резултат. Помощните справки, в т. ч. и за пренасяне на данъчни загуби, не се подават заедно с годишната данъчна декларация и може да се съхраняват от лицето.
Предвид гореизложеното, данъчната загуба за 2009 г. не следва да намери отражение в ГДД за 2015 г., тъй като тя е пренесена в предходните 2012 г. и 2013 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар