Булстата по който следва да се внасят задължителните осигурителни вноски и подават данни с декларация образец 1 от общинските учебни заведения

1_135/24.07.2007г.
Чл.5,ал.4 от КСО
Н-ба Н-8 от 29.12.2005г.
Относно: Булстата по който следвада севнасят задължителните осигурителни вноскии подават данни с декларация образец 1 от общинските учебни заведения
Общинските училища се финансират от общинските бюджети/чл.10,ал.3 от ЗНП/.Общинските бюджети и извънбюджетните средства се управляват от органите на местното самоуправление и местната администрация в съответствие с разпоредбите на чл.2 Закона за общинските бюджети /ЗОБ/.Съгласно чл.28,ал.1 от ЗОБ кметът на общината като първостепенен разпоредителс бюджетни кредити със заповед определя правата и отговорностите с бюджетни кредити от втора и трета степен.
Съгласно чл.5,ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и &2 допълнителните разпоредби на Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. “ Осигурител „ е всякофизическо лице, юридическо лице или неперсофиницирано дружество, както и други организации,които имат задължение по закондавнасят осигурителни вноски за други физически лица.
Осигурителите периодично представят в НАП данни /декларации/ за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, Учителския пенсионен фонд”, здравното осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд”ГВРС” и изплатените суми от фонда, осигурителните плащания, осигурителния/чл.5,ал.4,т.1 от КСО/.
Впараграф 1,т.1 от ДР на Кодекса на труда е дадена дефиниция на понятието „работодател”.Работодателят е задължен да уведомява НОИ, а от 01.01.2006г. НАП за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление/чл.1 от Наредба №5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62,ал.4 от КТ/ .
В случая след като по решение на общинския съвет се отнема бюджетната самостоятелност на училищата в съответните кметства , обособени като второстепенни разпоредители и определя като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, самите кметства /посочени в Приложение 1 приложено към питането/които при разплащанията с НАП и внасяне на задължителните осигурителни вноски посочват собствения си Булстат, а не този на училищата, ЦДГ,ОДЗ , следва да подават декларации по чл.5,ал.4 от КСО –образец № 1 по същия Булстат. В декларациите се вписвакодът на осигурителя – идентификационният код по регистър Булстат.
В практиката са налице случаи най-често в държавните и общински структури, поради спецификата на работата им и нормативната уредба, при които работодателя е един, а осигурител е друг, т.е. уведомленията по чл.62,ал.4 са подадени по един Булстат, а декларациите обр.1 и 6 от друг Булстат.
Директор „ ОУИ „…………………..
/………………./

Оценете статията

Вашият коментар