Дължим ДДС при последваща доставка на дълготраен материален актив -товарен автомобил

Изх. № 24-33-290……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: Дължим ДДС при последваща доставка на дълготраенматериален актив -товарен автомобил
Уважаеми господин ……….,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-290/01.06.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, дружеството е придобило товарен автомобил през 2002 година, за която доставка е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит. През 2007 година фирмата решава да продаде същият автомобил.
Тъй като в отправеното ни запитване е посочено, че дружеството е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит за съответния автомобил, считаме, че същият е използван за извършването на облагаеми доставки от дружеството.
Въпроса на дружеството е как следва да се процедира при последваща продажба па актива?
Приложено към настоящото писмо Ви изпращаме писмо № 24-00-20/08.03.2007 г. на НАП, където в раздел IV е уреден поставения въпрос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Н АНАП: //

Оценете статията

Вашият коментар