доставки на услуги за лица, регистрирани по ДДС в държави-членки на Общността

Изх. № 24-33-285
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: доставки на услуги за лица, регистрирани по ДДС в държави-членки на Общността
Уважаеми Г-н,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-285/ 30.05.2007 г..Ви уведомява следното:
Видно от писменото запитване, дружеството извършва доставки на услуги, като получателите са фирми, регистрирани по ДДС в държави членки на Общността -Холандия, Белгия. Предмет на доставките са:
1.„предпечатна подготовка“,
2.„шофиране“.
Поставени са въпроси във връзка с прилагането на чл.21, ал.З от ЗДДС и неначисляване на данък върху добавената стойност при тези услуги.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга, е регламентиран в чл.21. ал.1 от ЗДДС, а именно: мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикьт е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
В същото време, закона е предвидил и някои изключения, които са изчерпателно изброени в чл.21. ал.З и чл.22, чл.23 и чл.24 на ЗДДС.
Тъй като извършваните от Вас услуги не са сред изброените в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС. чл.22 – чл.24 от Закона, за тях е приложим основния принцип, разписан в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът с установил своята независима икономическа дейност – в случая това е на територията на страната.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице. освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За осъществените доставки на услуги, независимо от обстоятелството, че получателите са лица, регистрирани в други държави членки, е приложима ставката по чл.66, ал.1, т. 1 от ЗДДСв размер на 20 %. Това следва да се отрази и в дадения документ по чл.114 от ЗДДС.
//’

Оценете статията

Вашият коментар