Данъчно третиране на доставки на инвестиционно злато

Изх. № 24-33-294……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: Данъчно третиране на доставки на инвестиционно злато
Уважаеми господин………………….,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-294/01.06.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т.10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, дружество, регистрирано по ЗДДС лице, предстои да извърши вътреобщностно придобиване на инвестиционно злато, като същото ще се използва за производството и продажбата на златна бижутерия.
Визирайкиразпоредбитеначл.160, ал.1 отматериалниязакон, считамеза освободени от данък върху добавената стойностдоставките, свързани с инвестиционно злато, като за целите на същия закон, това са доставките:
-на инвестиционно злато, представено от сертификати за разпределено или неразпределено злато; злато, което се търгува по сметки; заеми на злато и суапове, с право на собственост или иск по отношение на инвестиционно злато; доставки, засягащи инвестиционно злато с фючърсни и форуърдни договори, водещи до прехвърляне правото на собственост или иск по отношение па инвестиционно злато;
-по услуги на агенти, които действат от името и за сметка на друг, във връзка с доставки на инвестиционно злато. Доставчикът на такова злато или услуги като агент, може да упражни правото по горепосоченатазаконоваразпоредба, когато саналице едновременно следнитедве условия:
1.Получателят по доставките е регистрирано по материалния закон лице; и
2.В издадената за доставката фактура е посочено, че данъкът ще бъде начислен от получателя.
Следователно, в случая на доставка на инвестиционно злато по смисъла на чл. 160, ал.1, т.1 и 2 от Закона, доставчикът, а не получателят може да упражни правото си за освобождаване от данък, единствено, когато са спазени горепосочените две условия. Когато те са изпълнени, начисляването на данъка по съответната доставка се извършва от получателя – регистрирано по материалния закон лице.
В случаите, в които доставчикът по доставката е регистрирано по ДДС лице, установено на територията на друга държава — членка, и стоката се транспортира от територията на тази държава – членка до територията на страната, считаме, че е налице хипотезата на вътреобщностно придобиване на стоки за българското юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Съгласно чл.65, ал.2 от същия нормативен акт, освободени от данък са вътреобщностните придобивания с място на изпълнение на територията на страната на стоки, чийто внос на територията на страната би бил освободен от данък по реда на чл.58, ал.1 от Закона.
В тази връзка, чл.58, ал.1, т.9 от материалния закон, регламентира, че е освободен от данък вноса на инвестиционно злато.
Поради което, на основание чл.65, ал.2 във връзка с чл.58, ал.1, т.9 от ЗДДС, вътреобщностното придобиване на инвестиционно злато се счита за освободено от данък върху добавената стойност.
Тъй като данъкът при вътреобщностно придобиване, съгласно чл. 84 от материалния закон, е изискуем от получателя по доставката, или придобиващия, то при освободено от данък вътреобщностно придобиване, каквото е вътреобщностното придобиване на инвестиционно злато, данък не се начислява от лицето, за което същият е станал изискуем.
Следователно, в случаите на вътреобщностно придобиване на инвестиционно злато по смисъла на чл.7 от Закона, ще е налице винаги хипотезата на освободено от данък вътреобщностно придобиване на основание чл.65, ал.2, т.2, независимо от реда на облагане, който е приел доставчикът по доставката.
С уважение,
Мария Мургиш Изпълнипугжи^биректор на ‘

Оценете статията

Вашият коментар