дължими данъци при продажба на моторно превозно средство (МПС) от дипломатическо представителство или членове на персонала на представителството на лица, които не притежават дипломатически статус<b

Изх. № 54-00-19
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: дължими данъци при продажба на моторно превозно средство (МПС) от дипломатическо представителство или членове на персонала на представителството на лица, които не притежават дипломатически статус
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 54-00-19/13.08.2007 г. на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
облагане по ЗДДС
На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Съгласно тази разпоредба прехвърлянето на правото на собственост върху моторно превозно средство с място на изпълнение на територията на страната е облагаема доставка, когато лицето извършило тази доставка е данъчно задължено лице. Разпоредбата на чл. З, ал. 1 от ЗДДС определя като данъчно задължено лице всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно чл. З, ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. В случая на прехвърляне правото на собственост върху моторно превозно средство от дипломатическо представителство или от член на персонала на представителството няма да е налице независима икономическа дейност, при условие, че тези доставки не се извършват редовно и по занятие срещу възнаграждение. В този случай тези лица не са данъчно задължени лица по смисъла на чл. З, ал. 1 от ЗДДС като за извършените от тях доставки разпоредбите на ЗДДС не са приложими. В противен случай дипломатическото представителство или член на персонала на представителството, извършващи такива доставки редовно и по занятие срещу възнаграждение следва да се третират като данъчно задължени лица по смисъла на чл. З, ал. 1 от ЗДДС, които са длъжни да прилагат в това си качество разпоредбите на закона. Предвид което, ако същите извършват облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, са длъжни да се регистрират за целите на ЗДДС след достигане на облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС и да начисляват данък върху извършваните от тях облагаеми доставки.
Следва да имате предвид разпоредбата на чл. З, ал. 4 от ЗДДС, съгласно която данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно извършва възмездна вътреобщностна доставка на ново превозно средство – по смисъла на параграф 1, т. 17, б. “в“ от ДР на ЗДДС. Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е и доставката на ново превозно средство, изпратено или транспортирано от или за сметка на доставчика или на получателя от територията
на страната до територията на друга държава членка, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. В случай на извършена такава вътреобщностна доставка на ново превозно средство от дипломатическо представителство или от член на персонала на представителството следва да се приеме, че тези лица са данъчно задължени и за тези доставки следва да приложат разпоредбите на ЗДДС. Следователно тези лица при извършване на инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от ЗДДС, са длъжни да декларират извършената инцидентна доставка в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или доставката е станал изискуем по чл. 63 или 51 от същия закон предвид разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от ЗДДС. В случай, че на тези лица начисления данък за доставки на нови превозни средства, по които същите са получатели, е възстановен съгласно чл. 174 от ЗДДС, при последваща вътреобщностна доставка на тези превозни средства не следва да се прилага разпоредбата на чл. 168, ал. 5 от същия закон, т.е. за тези лица не възниква право на възстановяване на платения данък за придобитото превозно средство, независимо дали условията посочени в същия законов текст, са налице.
облагане по ЗМДТ
При продажба на моторни превозни средства се дължи данък при възмездно придобиване на имущества по раздел III, глава втора от Закона за местните данъци и такси (чл. 44 и следв. от ЗМДТ). Данъкът е в размер на 2 на сто и се начислява върху застрахователната стойност на превозното средство (чл. 46, ал. 2, т. 2 и чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ). Данъкът се заплаща при прехвърляне на превозното средство от приобретателя, освен ако между страните е уговорено друго. Не се дължи данък при придобиване на МПС, внесени като нови, т.е. на МПС, за които към момента на прехвърлянето са налице следните кумулативни условия: изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина) и са изминали не повече от 6000 км (чл. 44, ал. З от ЗМДТ във връзка с § 1, т. 21 от ДР на ЗМДТ).
облагане по ЗДДФЛ
По отношение на личните доходи от продажба на МПС, реализирани от членовете на персонала на представителството, в сила от 01.01.2007 г. са приложими разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като редът за облагане на доходите до голяма степен зависи от обстоятелството дали лицата са местни или чуждестранни. На основание чл. 4, ал. 1 от ЗДДФЛ местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1.което има постоянен адрес в България, или
2.което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен
период, или
3. което е изпратеновчужбинаотбългарскатадържава, отнейни органии/или
организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България. Съгласно разпоредбата на чл. 5
от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4
от същия закон.
В случай, че членовете на персонала на представителството са местни лица на България:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗДДФЛ доходите от продажба на пътни превозни средства не подлежат на облагане, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата е по-голям от една година. В случай, че този период е по-малък от една година, то придобитият от физическото лице доход ще подлежи на облагане с данък.
Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗДДФЛ облагаемият доход ще бъде положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажбата, като продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата, включително възнаграждение, различно от пари. Цената на придобиване е цената по чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ и в общия случай представлява документално доказаната цена на придобиване на имуществото или нула в случаите когато няма документално доказана цена на придобиване.
На основание чл. 34 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа е облагаемият доход по чл. 33, придобит през данъчната година, а облагането се извършва по реда на чл. 48 от същия закон с данък върху общата годишна данъчна основа с подаване на годишна данъчна декларация по образец в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.
В случай, че членовете на персонала на представителството са чуждестранни лица:
На основание чл. 7 от ЗДДФЛ чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България. Доходите от източници в България са изчерпателно изброени в чл. 8 от ЗДДФЛ и сред тях не попадат доходите от продажба на движимо имущество, освен ако същите не произтичат от стопанска дейност чрез определена база на територията на Република България или от разпореждане с имуществото на такава определена база (чл. 8, ал. 1 от ЗДДФЛ).
Предвид гореизложеното и доколкото доходите от продажба на МПС, придобити от чуждестранни физически лица не са доходи от източници в България по смисъла на чл. 8 от ЗДДФЛ, същите не следва да се облагат с данък по реда на този закон.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *