възстановяване на платен данък върху добавената стойност за придобити стоки или услуги на територията на Общността от дипломатически представителства и членовете на техния персонал, установени на тери

Изх. № 54-00-1418 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Относно: възстановяване на платен данък върху добавената стойност за придобити стоки или услуги на територията на Общността от дипломатически представителства и членовете на техния персонал, установени на територията на страната ни
Уважаеми господин
По повод на Ваше запитване постъпило внас вх. №.===05.2007г., с което поставяте въпроси свързани с възстановяване на платен данък върху добавената стойност за придобити стоки или услуги на територията на Общността от дипломатически представителства и членовете на техния персонал, установени на територията на страната ни, Ви уведомявам за следното :
На основание чл. 174, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ на дипломатически представителства и членовете на техния персонал се възстановява начисленият данък по доставки, по които същите са получатели. Редът и необходимите документи за възстановяване на този данък се определят е Наредба № Н-14 от 27 септември 2006г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал съгласно чл.174, ал.2 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредба № Н-14 от 27 септември 2006г. дипломатическите представителства и членовете на техния персонал за закупените стоки и услуги на територията ни страната по цени с включен данък върху добавената стойност се възстановява’! по реда, определен в същата.
За закупени стоки и услуги на територията на друга държава членка на Общността, за които в съответната държава е начислен данък върху добавената стойност не е предвиден ред и начин за възстановяването м от органите по приходите към Националната агенция за приходите.
Относно подпечатване на фактури за закупени стоки и услуги по цени с включен данък върху добавената стойност от територията на други държави членки, същото не е от компетентността на органа по приходите.
Относно удостоверяване на факта, че лицата титуляри по тези фактури са членове на дипломатическия персонал към съответно дипломатическо представителство са налице два възможни варианта. Първият е Министерство на външните работи. Дирекция “Държавен протокол“ да предостави такова удостоверение относно потвърждаването на статута на тези
лица – членове на дипломатическия персонал към съответното дипломатическо представителство. Другият вариант е косвено па база получена информация от същата дирекция към Министерство на външните работи, съответната Териториална дирекция на I Националната агенция за приходите да удостовери горепосочения факт.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *