ЗДДФЛ, чл.4,ЗДДФЛ, чл.75

Изх. № 54-00-3
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
В отговор на Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 54-00-3 от ……..2007 г., Ви; уведомявам за следното:
Определящо значение за данъчното облагане на физическите лица, според българското данъчно законодателство и в частност Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), има дефинирането им като: местни или като чуждестранни за данъчни цели. По смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ, местно физическо лице, без оглед на неговото гражданство, е лице:
1.което има постоянен адрес в България, или
2.което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-
месечен период (в този случай лицето се смята за местно за годината, през
която пребиваването му надхвърли 183 дни), или
3.което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или
организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4.чийто център на жизнени интереси се намира в България. Центърът на жизнени
интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани
със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството,
собствеността, мястото от което лицето осъществява трудова, професионална или
стопанска дейност, и мястото от което управлява собствеността си. Не е местно
физическо лице лицето, което има постоянен! адрес в България, но центърът на
жизнените му интереси не се намира в страната.
Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл.4 от ЗДДФЛ. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина^ а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България.
Предвид цитираните разпоредби, моряците, които за Република България са местни
физически лица, независимо от гражданството им, следва да се облагат с данък по реда на
ЗДДФЛ, както за доходи от източник в страната, така и! за доходи получени от източник в
чужбина. Моряците, които са чуждестранни физически! лица ще дължат данък по реда на
ЗДДФЛ само за доходи от източник в България. Съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Според чл. 15, т. З от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, възнаграждението получено за положен труд на борда на кораб, използван в международния транспорт, може да се облага с данък в договарящата държава, на която1 е местно лице предприятието, експлоатиращо кораба. На това основание и във връзка с разпоредбите на ЗДДФЛ, възнаграждението на моряците – местни физически лица за Украйна, следва да се облага с данък по реда на този закон, в случай че предприятието, експлоатиращо кораба, е местно за България лице. Тези доходи се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, като размерът на данъка се определя съгласно таблицата към чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ.
В случай, че дохода е от държава, с която Република България няма сключена данъчна спогодба или договор, облагането на моряците -| местни физически лица, следва да се извърши единствено по реда на ЗДДФЛ, като в нормата на чл. 76 от закона е предвидена правна възможност тези лица да ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *